Mathematical models of the alignment of photodiodite removal data

Authors:
1
Lviv Politecnic National University

Mathematical models for general case of terrestrial photogrammetrial survey are investigated. Generalized mathematical model which is universal for analytical method of terrestrial survey matherials processing is created. Theoretical solution of joint justification of measured photogrammetric magnitudes and control data is shown. The examples of particular cases of generalized model, namely for accuracy surveying using control data are described. Influence of control data errors on the process of joint justification of photoframmetrical measurements and control data is researched theoretically. The control when it is possible to neglect the control data errors are defined. The apriori method of estimation of errors influence for practical application is proposed.

1 Bruevich P.N. Fotogrammetrija. M., 1990. 
2. Gan'shin V.N. Ves izmerenija: ego sushhnost' i prakticheskoe primenenie // Geodezija i kartografija. 1982. № 2. S. 14-15.
3. Dorozhinskij A.JI. Uravnivanie v fotogrammetrii s uchetom oshibok ishodnyh dannyh // Geodezija, kartografija i ajerofotos#jomka. 1987. № 45. S. 131-137. 
4. Dorozhinskij A.L. Uravnivanie v fotogrammetrii raznorodnyh izmerenij i opornyh dannyh // Geodezija, kartografija i ajerofotos#jomka. 1988. № 47. S. 112-116. 
5. Dorozhinskij A.L. Teorija i tehnologija metodov analiticheskoj fotogrammetrii v avtomatizirovannyh geologicheskih kompleksah i sistemah. Diss. ... dokt. tehn. nauk. L'vov. 1998. 
6. Dorozynsky A., Moskal N. Mathematical models o f precise photogrammetry survey // «Heodeziia, kartohrafiia i azrofotoznimannia» 1997. № 58. S. 198-207. 
7. Lobanov A.N., M.I. Burov, B.V. Krasnopevcev Fotogrammetrija. M., 1987. 
8. Markuze Ju.K Uravnivanie i ocenka tochnosti planovyh geodezicheskih setej. M., 1982. 
9. Serdjukov V.M. Fotogrammetrija v promyshlennom i grazhdanskom stroitel'stve. M., 1987. 
10. Sigorskij V.P. Matematicheskij apparat inzhenera. K., 1975. 
11. Prykladna fotohrametriia / Serdiukov V.M., Pankratiev Yu.M., Pastukh V.V., Markhvida V.H., Katushkov V.O. K., 1994.
12. Fotogrammetrija / Mohylnyi S.H., Belykov N.L., Anokhyn A.Y., Briezhniev N. P., Bordiukov N,P. Kyiv-Donetsk, 1985.