To the issue of taking into account the influence of vertical refraction in a thermally turbulent atmosphere

Authors:
1
Lviv Polytechnic National University

 In the technique for the determination of the anomalous vertical refraction in the thermally turbulent atmosphere by special laser device is proposed.

 1. O. Moroz, A. Ostrovskij. Generalized theory of réfraction and turbulence // Proceedings of the EGS symposium G12 “Geodetic and geodynamic programs of the CEJ (Central European Initiative) ” Nice, France, 24 - 29 April 2000. Reports on Geodesy. Warsaw university of technology. 2000. - № 6(52). - Р. 217 - 226. 
2. Uchet atmosfernyh vlijanij na astronomogeodezicheskie izmerenija / A.L. Ostrovskij, B.M. Dzhuman, F.D. Zablockij i dr. - M.: Nedra, 1990. - 235 s. 
3. Moroz O., Ostrovskyi A. Zakonomirnosti maksymalnykh vertykalnykh kolyvan zobrazhen vizyrnykh tsilei v termichno turbulentnii atmosferi i mozhlyvosti yikh praktychnoho vykorystannia v heodynamitsi //Heodynamika. - 1999. - 1(2). - S.Z7 - 48.