Construction of modern geodetic reference coordinate systems

Authors:
1
Lviv Polytechnic National University

The aspects of construction modem geodetic coordinate reference Systems and way of their practical realization are considered. The basic conditions of reconstruction before constructed geodetic coordinate reference Systems are formulated.

1. Bondar A.L., Ostrovskyi A.L., Filipov A.Ie. Pro zminy prostorovykh koordynat punktiv pry perekhodi Ukrainy na natsionalnyi referents-elipsoid ta novi heodezychni daty // Visnyk heodezii ta kartohrafii. — 1994. — № 2. — S. 19 — 27.

2. Izotov A.A. Novye ishodnye geodezicheskie daty SSSR // Sbornik nauchno-tehnicheskih i proizvodstvennyh stattej. - 1948. - Vyp. XVII. - S. 22 - 36. 

3. Savchuk S.H. Do pytannia pro stvorennia natsionalnoi systemy vidliku //Visnyk heodezii ta kartohrafii. - 2001. -№ 4. — S. 11 — 13.