Volume 62, 2002

In this Number

(25 papers)
Oleksandr Moroz, V. I. Vashchenko
3-5
N. D. Josipchuk, Аndrii Sohor , Olexandr Zayats, P. M. Boiko, M. I. Yuras
25-27
Alexander N. Marchenko, N.P. Yarema
39-46
R. M. Tartachynskyi, H. A. Maksymenko
72-77
R. M. Litnarovych, M. I. Kravcov
131-132
133-134