Evolution of the Rakhiv mountains landscape

Authors:
1
Lviv Polytechnic National University

The retrospection of the development of the Rakhiv Mountains landscape (the nord-west part of Ukrainian Marmarosh) is made on the basis of literature sources for the first time. Such fundamental stages of the palaeolandscape evolution are delimi­ted - pre-Marmarosh, Early Miocene, Late Miocene, Pliocene, Pleistocene and Holo­cene. The Pre-Marmarosh - Pliocene palaeolandscape had a geological basement, which influences modern landscape structure through diverse petrology. The Late Pliocene - Pleistocene palaeolandscape had some features of modern landscape structu­re, later modified by glaciations. The Holocene palaeolandscape - modern state - is characterized by ever increasing anthropogenic transformation of the landscape.

1. Artjushenko A.T., Arap R.Ja., Bezus'ko L.G. Istorija rastitel'nosti zapadnyh oblastej Ukrainy v chetvertichnom periode. -K: Nauk, dumka, 1982. - 136 s.

2. Bozhuk T.1. Pleistotsenovyi etap landshaftohenezu Rakhivskykh hir // Hory i liudy (u konteksti staloho rozvytku). Mater, mizhnar. konf., 14 - 18 zhovtnia 2002 r. - T. II. - Rakhiv, 2002 -S. 217 - 222.

3. Bruks K. Klimaty proshlogo. - M.: Izd-vo inostr. lit., 1952. — 358 s.

4. Gabinet M.P., Kul'chickij Ja.O., Matkovskij O.I. Geologija i poleznye iskopaemye Ukrainskih Karpat. - L'vov: Vishha shkola, 1976. -Ch. 7. - 200 s.

5. Gabinet.M.P., Kul'chickij Ja. O., Matkovskij O.I. Geologija i poleznye iskopaemye Ukrainskih Karpat. - L'vov: Vishha shkola, 1977. - Ch. 2. — 219 s.

6. Geologicheskoe stroenie i gorjuchie iskopaemye Ukrainskih Karpat / Pod red. V.V. Glushko, S. S. Kruglova. M.: Nedra, 1971. - 392 s.

7. Istorija geologicheskogo razvitijaUkrainskih Karpat /Podred. O. S. Vjalova i dr. - K.: Nauk, dumka, 1981. - 180 s.

8. Kozij G.V. Istorija flory i rastitel'nosti Ukrainskih Karpat // Flora i fauna Karpat. - M.: Izd-vo AN SSSR, 1963. - S. 5-15.

9. Kozii H.V. Rozvytok roslynnosti Ukrainskykh Karpat u piznolodovykovyi pislialodovykovyi period za danymy sporovo-pylkovoho analizu // Visn. Lviv, un-tu. Ser. biol., heohr. i heol. - Lviv, 1968. - Vyp. 4. - S. 58 - 62.

10. Krugloe S.S. O vlijanii Marmaroshskogo kristallicheskogo massiva na razvitie Flishevih Karpat // Geologija Sovetskih Karpat. - K: Nauk, dumka, 1984. - S. 105 - 114.

11 Melnyk A.V. Osnovy rehionalnoho ekoloho-landshaftoznavchoho analizu. - Lviv: Litopys, 1997. - S. 165 - 174.

12. Miller G.P. Struktura, genezis i voprosy racional'nogo ispol'zovanija landshafta Chernogory v Ukrainskih Karpatah. Avtoref. dis. ... kand. tehn. nauk. - L'vov, 1963. - 23 s.

13. Tektonika Ukrainy / Pod red. S.S. Kruglova, A.K. Cypko. - M.: Nedra, 1988. - 254 s.

14. Tkachuk L.G., Gurzhij D.V. Rahovskij kristallicheskij massiv (Karpaty). - K.: Izd-vo AN USSR, 1957. — S. 17-18.

15. Flint R.F. Ledniki i paleogeografija plejstoce­na / Per. s angl. A.I. Medjanceva. - M.: Izd-vo inostr. l-ry, 1963. - 576 s.

16. Tsysъ P.M. Heomorfolohiia URSR. - Lviv: Vyd-vo LDU, 1962. - 224 s.

17. Cys' P.N. O drevnem olede­nenii Karpat // Dop. ta povіdom. L'vіv, un-tu. - L'vіv: Vid-vo L'vіv, un-tu, 1955. - Bun. 4. - 4.2. - S. 6- 8.