The first encyclopedic geodesic work in Ukraine

1
Chernihivskyi derzhavnyi instytut ekonomiky i upravlinnia
2
Lviv Polytechnic National University