Statistical modeling of the study of the relationship between the erosion of agricultural lands and slopes

1
Lviv Polytechnic National University
2
Lviv Polytechnic National University
3
Lviv Polytechnic National University, Lviv, Ukraine

The correlative connection between erosion processes of arable agricultural lands and slopes steepness in the districts of Lviv region is researched with use of mathematical statistics methods. For the case of full linear correlative connection the direct regressions are created

1. Protsyk M.T., Zazuliak P.M., Havrysh V.I. Doslidzhennia koreliatsiinoho zviazku mizh erodovanistiu ta kutamy nakhylu na prykladi silskohospodarskykh uhid Lvivskoi oblasti //Materialy IKh-Yi Mizhnar. konf. im. akad. M. Kravchuka (16 - 19 travnia 2002 r., Kyiv) / : NTUU "KPI” — 2002 - S. 449 — 450.

2. Protsyk M., Zazuliak P., Havrysh V. Doslid¬zhennia zalezhnosti mizh erodovanistiu silskohospodarskykh uhid ta kutamy nakhylu na prykladi Lvivskoi oblasti // Suchasni dosiahnennia heodezychnoi nauky ta vyrobnytstva. — 36. nauk, prats. - Lviv, Liha - Pres, 2002. - S. 291 - 294.

3. Dlin A.M. Matematicheskaja statistika v tehnike. - M.: Sovetskaja nauka, 1949. - 224 s.

4. Romanovskij V.I. Primene¬nie matematicheskoj statistiki v opytnom dele. -       M.-L.: Gos. izd-vo teh.-teor.

literatury, 1947. -247 s.