Creation of an automated sourcebook and information system for the tourism industry using geoinformation technologies

Authors:
1
Lviv Polytechnic National University
2
Lviv Polytechnic National University

The project and realization of the tourist GiS of Jordan are described in the paper. This GiS can sen’e as pattern for development of informational systems in the various spheres of activities. Such systems can be used for the management, educational, and economical purposes for specialists in different fields and individual users as well.

1.     Ottens Henk F.L. Gis in Kurope// EGIS’91, Vol.l., pp. 1-8.

2.     Dorozhynskyi O.„ A. Farhal, Kolb I. Pro pryntsypy vykorystannia heoinformatsiinykh tekhnolohii pry stvorenni informatsiino-dovidpykovykh system zahalnoho pryznachennia. //Materialy nauk.-yrakt. konferentsii “Natsionalne kartohrafuvannia. Stan, problemy ta perspektyvy rozvytku”. -K., -2003.

3.      L.M. Bugaevskij, V.Ja. Cvetkov, M.Je. Flejs. K voprosu o sisteme kartograficheskih ponjatij, opredelenij, terminov GNS. Konflikt kartograficheskoj i geoinformacionnoj terminologii.//- GIS obozrenie, 2002.

4.      Zadoncev A.F., Stepanov A.V., Kovalenko S.A. Povyshenie guristicheskogo potenciala regiona s ispol'zovaniem informacionnyh tehnologij.: Tez. lokl. Mezhdunarodnaja nauchno-prakticheskaja konferencija «Geograficheskie informacionnye sistemy (GIS) i ustojchivoe razvitie regiona».- Pskov. NII SP(b) GTU, 1997. - S.69-70.

5.     Zadoicsv A.F., Semenov A.V., Fedotov A.V. Geograficheskie informacionnye sistemy v upravlenii regionom na primere razvitija infrastruktury turizma.: http: vvww.^isa.ni 3227 html

6.     Geoinformacionnaja sistema PANORAMA. Rukovodstvo pol'zovatelja.// Jelektronnaja spravochnaja sistema., Noginsk, 2000.

7.     S. Gudman, S. Hidetnismi. Vvedenie v razrabotku i analiz algoritmov. -M.: -Mir, 1981. -368 s.