Digital modeling of terrain by cartometric data

1
Lviv Polytechnic National University
2
Engineering geodesy department of Lviv Polytechnic National University
3
Lviv Polytechnic National University

The results of digital elevation modeling with 3DStudio Max and Surfer 8 software are shown. DEM construction is done on the base of scanning with usage of Kriging method and triangulation. For precise elevation modelling with Kriging method it is necessary to choose appropriate modeling parameters.

1. Burshtynska X. Kolokatsiia z u movamy u tsyfrovomu modeliuvanni reliefu // Heodeziia, kartohrafiia i aerofotoznimannia. - 2002. chit. 62. - S. 103-110.

 2. Burshtynska Kh., Suprun I. Apachi i tryvymirnoi modeli reliefu, pobudovanoi za riznymy vykhidnymy danymy // Suchasni dosiahnennia heodezychnoi nauky ta vyrobnytstva. Lviv: Liha-Pres. 2004. S. 230-233. 

3. Karpinskyi 10.0.. Liashchenko A.A. Orfohrafichno-trianhuliatsiina tsyfrova model reliefu // Visnyk heodezii i kartohrafii. 2000. № 3. S 2A-32. 

4. Chervanov I. Dosvid i perspektyvy kosmichnoho zemleznavstva u piznanni i vyko/pytanni informatsii pro relief // Suchasni dosiahnennia heodezychnoi nauky ta vyrobnytstva. - Lviv: Liha-Pres. 2004. S 236-243.

5. Allman М. About nonuniform rational В-splines NURBS / www.wpi.edu/cyi-bin/rinaer.

6. Burshtynska Kh., Dorozhynskyy A., Zazulyak P., Zajac A. The comparative analysis of representation of a relief of a terrestrial surface with use of various software // The 21th International Cartographic Renaissance (ICC) 'Cartographic Renaissance. Durban. South Africa. 10-16 August 2003.

7. Magnuszewski A. CIS w geografii fizycznej. Warszawa: Wydawnictwo naukowe RWN. 1999. 187 s.

8. www.discre.et.com/3dsmax/.