Volume 65, 2004

In this Number

(21 papers)
Ivan Kalynych, Anatolii Vivat, O. M. Marushchenko
28-33
A. Balut, Fedir Zablotskyi, Kornyliy Tretyak, Stepan Savchuk, R. T. Demus
43-46
Khrystyna Burshtynska, Olexandr Zayats, D. I. Leliukh
81-87
I. P. Kovalchuk, Ye. A. Ivanov, Yu. M. Andreichuk
105-110