About scientific and educational and historical development of the oldest department of geodesy in Ukraine

1
Lviv Polytechnic National University
2
Lviv Polytechnic National University

Historical development of chair of a geodesy for 135 years is described

1. Moroz O. Kafedri heodezii - 130 rokiv. - Lviv. 2001. - 158 s.

2. Ostrovskyi A. Z nahody 40-richchia haiuzevoi naukovo-doslidnoi laboratorii heodezychnoho monitorynhu ta refraktometrii: Zbirnyk materialiv XI Mizhnarodnoho naukovo-tekhnichnoho sympoziumu "Heoinformatsiiinyy monitorynh navkolyshnoho seredovyshcha - GPS- ta GIS-tekhnolohii. - Alushta, 2006. -S.18-20.