Volume 67, 2006

In this Number

(14 papers)
V. Antoniuk, V. Astafiev, V. Hrek, Ye. Klepfer, V. M. Korolov, M. Lobur, V. Nikitchenko, Anatolii Vivat, Stepan Savchuk, T. H. Shevchenko
10-16
Kornyliy Tretyak, A. Kylchitskiy, Y. I. Golubinka
24-33
A.-Yu. S. Kolos, Z. O. Kotyk
34-35