Perspectives and problems of development of the land market in Ukraine

1
Lviv Polytechnic National University
2
Lviv Polytechnic National University

In article are offered way to realization integer and directions of development market lands in Ukraine with decision of the problems.

1. Perovych L., Volosetskyi B. Osnovy kadastru: Navch. posibnyk. - Lviv - Kolomyia. 2000. - 130 s. 
2. Perovych L.M., Perovych L.L., Hubar Yu.HI. Kadastr nerukhomosti. - Lviv: Vyd-vo NU “Lvivska politekhnika”, 2003. - 120 s. 
3. Kharryson H.S. Otsenka nedvyzhymosty: Ucheb. posobye / Per. s anhl. - M.: RYO Mosobluprpolyhrafiizdata, 1994 -231 s.
 4. Hubar Yu. Kadastrova bahato- faktorna otsinka miskykh zemel: Dys. ... kand. tekhn. nauk. - Lviv, 2005. - 165 s. 
5. Hubar Yu.P. Metodyka kadastrovoi bahatofaktornoi otsinky miskykh zemel — shliakh do vdoskonalennia normatyvnoi hroshovoi otsinky // Suchasni dosiahnennia heodezychnoi nauky ta vyrobnytstva: 36. nauk, pr. - Lviv, 2005. - S. 161-166. 
6. Hubar Yu. Znachennia rynku zemli v ekonomitsi derzhavy: Mizhvidomchyi nauk.-tekhn. zb. "Heodeziia, kartohrafiia ta aerofotoznimannia". -Lviv: Vyd-vo NU "Lvivska politekhnika ”. - 2002. - Vyp. 62. - S. 21-23. 
7. Kadastr naselenykh punktiv: Pidruchnyk / M.H. Stupen, R.I. Hulko, O.Ia. Mykula, N.R. Shpik. -Lviv: "Novyi svit-2000", 2004. - 392 s.