Perspectives for forming new earthquakes based on ground parts (payes)

1
Lviv Polytechnic National University
2
Lviv Polytechnic National University
3
Lviv Polytechnic National University

In article attempt is analyzed of claim ofproprietor with definite free purchase option ofform of menage and forming of bagatooucladnosti is done.

 

1. Zemelnyi kodeks Ukrainy. - 2001. 
2. Zakon Ukrainy “Pro orendu zemli" (Vidomstvi Verkhovnoi Rady (VVR)), 1998, № 46-47, st. 280). 
3. Zakon Ukrainy "Pro platu za zemliu ” (Vidomstvi Verkhovnoi Rady (VVR), 1992). 
4. Ukaz Prezydenta Ukrainy vid 4 liutoho 2000 roku № 168/2000 Pro zakhody shchodo rozvytku i rehuliuvannia rynku zemel naselenykh punktiv, inshykh zemel nesilskohospodarskoho pryznachennia 
5. Andreitsev V.I. Pravovi zasady zemelnoi reformy i pryvatyzatsii zemel v Ukraini: Navch.-prakt. posibnyk. - K.: Istyna, 1999. - 320 s.
6.    Tretiak A.M. Osnovy orhanizatsii efektyvnoho vykorystannia zemli fermerskymy hospo¬darstvamy. - Chernivtsi: Vid Dnistra do Karpat, 1992. - 88 s.