Verification of the gazodynamic theory of ballist gravimeter

Authors:
1
State Scientific-Production Association "Metrology"

There is presented the method of physical experiment, which allows to confirm the correctness of developed gas-dynamic theory of ballistic gravimeter by means ofphysical result.

 

1.    Marchenko O.M., Abrykosov O.A. Modeliuvannia hravitatsiinoho polia v rehioni Ukrainy: 36. mater. VII Mizhn. nauk-te:khn. sympoziumu "Heoinformatsiinyi monitorynh navkolyshnoho sere¬dovyshcha". - Alushta: LAHT. 2002. - S. 22-23. 
2. Sydorenko H.S., Presniakov Y.N.. Myroshnychen- ko O.N., Zanymonskyi E.M. Yspolzovanye hlobalnoi navyhatsyonoi sputnykovoi systemy dlia hra- vyheodezycheskoho monytorynha. Vozmozhnosty y perspektyvy II Prykladnaia raOyozlektronyka. - 2004. - T. 3. - № 4. - S. 43-48. 3. Dvulit P.D. Hravimetriia. - Lviv.: LAHT, 1998. - 196 s.
4.    Tsuboy T. Hravytatsyonnoe pole Zemly. — M.: Myr, 1982. — 284 s. 
5. Sydorenko H.S. Rozrabotka y yssledovanye vysokotochnoi raOyotekhnycheskoi doplerovskoi ballystycheskoi hravymetrycheskoi systemy: Avtoref. dyss... kand. tekhn. nauk. — Kharkov: KhYR3, 1995. - 153 s. 
6. Ohorodova L.V., Shymbyrev B.P.. Yuzefovych A.P. Hravymetryia. - M.: Nedra, 1978. - 325 s. 
7. Niebauer T.M. New absolute gravity instruments for physics and geophysics: Ph. D. Dissertation. - University of Colorado, Boulder USA, 1987. - P155.

8. Kriukov O.M., Chynkov B.M., Miroshnychenko O.M., Sydorenko HS. Stan ta perspektyvy hravimetrychnoho doslidzhennia terytorii Ukrainy IIUkrainskyi metrolohichnyi zhurnal. - 1998. - № 3. - S. 42-45. 
9. Sydorenko H.S. Analyz vlyianyia ostatochnoho haza na dvyzhenye probnoho tela ballystycheskoho hravymetra metodamy mekhanyky sploshnykh sred // - 2004. -№ 3. -S. 35-38. 
10. Peter. R. Moose, J.E. Faller., TMNiebauer. High - Precision Absolute Gra¬vity Obsenations in the United States / Journal of Geophysical Research. - 1985 - Vol. - 94. - Ns B5. - P. 5659-5674. - May 10.

11. Sasuhrynowski A., Zanimoski E.. Kostin A. 2001, Badanie i udoskonalenie polowego grawimetru halistycznego TBG. - Prace IGiK T. XLVI11. - Z. 103. — S. 83-114. 
12. Lokyiyn Yu.V. Mnohourovnevyi yzmerytel dvyzhenyia dlia bahiystycheskoho hravymetra // Roboty po yssledovanyiu ballystycheskykh hravymetrov: Sb. nauch. tr. - L.: NPO VNYYM ym. DII. Mendeleeva". 1988. - S. 53-59. IZ. Nahornsh VD. Obrabotka dannykh v ballystycheskom hravymetre: Dyss... kand. fyz.-mat. nauk. -M., 1993. -120 s.