Three-dimensional (3d) cadastre and numerical terrain models in the management of non-urbanised areas

1
Zakład Geodezji i Fotogrametrii Wydział Inżynierii i Kształtowania Środowiska Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego
2
Katedra Budownictwa i Geodezji SGGW

The relief constitutes one of the main elements of information necessary for environment and civil engineering. Engineers dealing with construction of the country roads (expressway) railway location, storage tanks, power network and rural water supply systems etc. need information of the land relief. However design more often is recently carrying out using interactive methods, with consist in a collaboration of the man and computer, during the designing process. This requires digital map and digital land model (DTM). It can be performed by connection of 2D cadastral map with the DTM. In the paper are presented problem of getting digital terrain model for creation of the 3D cadastre.

 1. Forrai L, Kirschner G.: An lnterdyscyplinary 3D Cadastre Development Project in Practice. FIG Working Week 2003. Paris April 13-17,2003.
 2. Kalita W.: Numeryczny model terenu jako baza danych przestrzennych w wybranych zagadnieniach gospodarki wodnej. Mat konf "Współczesna geodezja w rozwoju nauk technicznych, przyrodniczych i ekonomicznych",s. 107- 110, SGGW-Rogów 2003.
 3. Śmigielska W.: Zagadnienie zastosowania metod numerycznego modelu terenu dla potrzeb projektowych i eksploatacyjnych zbiorników wodnych. Zesz. Nauk. Pol. Rzesz. ,Nr 195,s.209-211,Rzeszów 2002.
 4. Soter E., Gorte B. : Height in the Cadastre - Integrating Point and Parcel Boundaries. FIG Working Week 2003. Paris April 13-17,2003.
 5. Witkowski W., i inni ,: Systemy katastralne i przekształcenia struktury przestrzennej obszarów wiejskich w krajach Unii Europejskiej i w Polsce. Wydawnictwo SGGW,ss. 165, Warszawa 2002.
 6. Wilkowski W.: Światowe trendy w rozwoju katastru i gospodarki nieruchomościami. Przegląd Geodezyjny nr 9/2003,s.3-10, Warszawa 2003.
 7. Wysocki J.: Problemy dokładności nowoczesnych technik opracowania wielkoskalowych map warstwicowych pod kątem potrzeb wodnomelioracyjnych. Rozprawy naukowe i monografie, Wydawnictwo SGGW-AR, ss. 100, Warszawa 1987
 8. Wysocki J.: On the approximation of the land surface in the computerised methods of working out contour lines .Ann. Wars. Agricult. Univ. SGGW, Land Reclam 28,1997.
 9. Wysocki J., Karaszkiewicz W.: Możliwości wykorzystania numerycznego modelu terenu metodą GPS jako bazy danych dla nakładki wysokościowej do тару katastralnej Międzynarodowa Konferencja „Cadastre, Photogrammetry, Geoinformatics", Zeszyty Naukowe Politechniki Lwowskiej, Geodezija, kartografija i aerofotosjomka. Vyp. 29, s.179-186, Wydaw. „Lwiwska Politechnika", Lwów. 1998.
 10. Wysocki J., Orłowski Р.: O dokładności digitalizacji w procesie transformacji map ewidencyjnych dla potrzeb katastru., Przegląd Geodezyjny, nr 11/1998, s. 22- 23, Warszawa 1998.
 11. Wysocki J.: Numeryczny model terenu jako baza danych dla przestrzennego urządzania zlewni i potrzeb konstrukcji inżynierskich. Konf, SGGW, PAN „Problemy kształtowania środowiska obszarów wiejskich", PrzegL Nauk. Wydz. HKS, z. 15, s. 66- 72 Warszawa 1998.
 12. Wysocki J., : Metody GPS i możliwości ich zastosowania do tworzenia numerycznego modelu terenu (NMT) dla inżynierii środowiska. Przegląd Naukowy WIiKŚ,z. 17, Warszawa 1999.
 13. Wysocki.J.: Kataster jako baza danych dla Krajowego Systemu Informacji o Terenie. Przegl. Nauk. Wydz. liKŚ SGGW,z.l8, s. 169-172, Warszawa 2000.
 14. Wysocki J.: Geodezja z fotogrametrią dla inżynierii środowiska i budownictwa. Wydawnictwo SGGW ss.362 (podręcznik dot. przez MEN) , Warszawa 2000.
 15. Wysocki J., Kegler A.: Kataster a system informacji przestrzennej. Prace Nauk. Instytutu Górnictwa Polit. Wrocławskiej, Nr 90, s.301-304, Wroclaw 2000.
 16. Wysocki J. : O metodach numerycznego modelu terenu dla budownictwa, inżynierii i kształtowania środowiska. Mat.konf. "Metody geodezji, fotogrametrii i teledetekcji dla inżynierii środowiska i budownictwa", s.,404-412, SGGW,.Warszawa,.2000.
 17. Wysocki J.: Numeryczne modele terenu i zagadnienie ich zastosowania w kształtowaniu zabudowy obszarów wiejskich. Mat. konf. nt. „Inżynierskie i przestrzenne aspekty zabudowy obszarów niezurbanizowanych", s.73-74. SGGW,Warszawa 2002.
 18. Wysocki J.: Zagadnienie oceny dokładności aproksymacji powierzchni terenu przy pomocy metod geodezyjnych "Cadastre, Photogranunetry , Geoinformatics", Lwów 2003. Zeszyty Naukowe Politechniki Lwowskiej, Geodezija, kartografija i aerofotosjomka, Vyp. 64. Wydaw. „Lwiwska Politechnika", Lwów 2003.
 19. Wysocki J.: Zagadnienie katastru trójwymiarowego. Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska Zesz. I(28),s.l84-187, Warszawa 2004.
 20. Wysocki J.,: Dokładność aproksymacji powierzchni terenu z wykorzystaniem modeli cyfrowych w aspekcie badań eksperymentalnych. Międzynarodowa Konferencja "Kataster, Fotogrametria, Geoinformatyka" Kraków 2005. Zeszyty Naukowe Politechniki Lwowskiej, Geodezija, kartografija i aerofotosjomka Vyp. 66, Wydaw. „Lwiwska Politechnika", Lwów 2005.
 21. Wysocki J.: Metody numerycznego modelu terenu oraz kataster trójwymiarowy w urządzaniu i rozwoju terenów niezurbanizowanych (wiejskich). Przegląd Geodezyjny Nr 9, s.13-15, Warszawa 2006.
 22. Wysocki J.,: Wpływ spadków terenu oraz dokładności określenia wysokości punktów NMT na dokładność cyfrowego modelu powierzchni terenu. Międzynarodowa Konferencja „Cadastre, Photogrammetry, Geoinformatics", Zeszyty Naukowe Politechniki Lwowskiej, Geodezija, kartografija i aerofotosjomka. Vyp., s, Wydaw. „Lwiwska Politechnika", Lwów. 2007.