Volume 68, 2007

In this Number

(43 papers)
R. Panas, S. G. Hropot
30-33
V. Trembitsky, F. Vishnevsky, A. Bashinsky
46-52
Ihor Kuzio, T. H. Shevchenko, Oleksandr Moroz, O.D.Kubrak
96-104
Stepan Savchuk, Natalia Kablak, Ivan Kalynych, Ivan Prodanets
105-108
I. M. Tsyupak, Stepan Savchuk, Ya. Boychuk
132-142
Yu. F. Tkachenko, M. R. Ivashchenko
143-150
Khrystyna Burshtynska, O. Bereza, B. V. Polishchuk
163-171
J. Pijanowski, J. Hernik
212-217