Influence of geodetic framework condition in accuracy of definition of lands geometrical parameters

2010;
: pp. 69-72
Authors:
1
The State Service of Ukraine for Geodesy, Cartography & Cadastre

The influence of the geodetic reference coordinate system on the accuracy of the land area

 

  1. Baranovs'kyj V.D., Karpins'kyj Ju.O., Kucher O.V., Ljashenko A.A. Topografo-geodezychne ta kartografichne zabezpechennja vedennja derzhavnogo zemel'nogo kadastru. Systemy koordynat i kartografichni proekcii' [Topographic and geodetic and cartographic providing cadastre. The coordinate systems and map projections] Za zag. red. Ju.O.Karpins'kogo [under total. ed. Yu.O.Karpinskoho]. Kyiv; NIIGK, 2009, 96 p.
  2. Budnikov V.T., Kolevid T.K., Lobazov V.Ja. Voprosy koordinatnoj osnovy kadastrovyh rabot [Questions coordinate bases cadastral works]. Geoprofi. 2004, no. 6, P. 49-52.
  3. Dem'janov G.V. Geodezicheskie sistemy koordinat, sovremennoe sostojanie i osnovnye napravlenija razvitija [Geodetic coordinate system, the current status and direction of development ]. Geodezija i kartografija. – 2008. – № 9. – S. 17–20.
  4. Efimov G.N. Rezul'taty uravnivanija astronomo-geodezicheskoj seti // Geodezija i kartografija [Geodesy and Cartography]. 2008, no. 9, pp 17-20.
  5. Matveev S.I. O vozmozhnosti avtomatizirovannogo soglasovanija granic kadastrovyh uchastkov [On the possibility of automated matching borders of cadastral parcels]. Geoprofi. 2007, no. 1, P. 53-54.