Peculiarities of improvement of cadastral activity in the nature reserve industry

2013;
: pp. 46 - 52
Received: January 12, 2013
Accepted: April 23, 2013
1
Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University
2
Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University
3
Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University

On the basis of territories and objects of nature and reserve fund of Chernivtsi region the system of cadastral activity in natural and reserved branch was considered. The purpose of filling the structural elements of registration numbers of the State Land Cadastre and the State Cadastre of Nature and Reserve Fund is to provide objective information with the corresponding cadastral identification also was investigated a role and value of reserve territories in biosphere and society life.

 

 1. Andrijenko T.L.,. Malysheva N.R, Parchuk S.V. ta in. Zapovidna sprava v Ukrai'ni [Reserve business in Ukraine] Kyiv: Teohrafika, 2003, 306 p.
 2. Derzhavnyj kadastr terytorij ta ob’jektiv pryrodno-zapovidnogo fondu stanom na 01.01.2006 r. [State cadastre territories and objects of natural reserve fund as of 01.01.2006. ]. Ministerstvo ohorony navkolyshn'ogo pryrodnogo seredovyshha ta jadernoi' bezpeky Ukrai'ny [Ministry of Environmental Protection and Nuclear Safety of Ukraine, Kyiv, 2006, 312 p.
 3. Diduh Ja.P., Sheljag-Sosonko Ju.R. Klasyfikacija ekosystem – imperatyv nacional'noi' ekomerezhi (ESONET) Ukrai'ny [ecosystem classification - the imperative of national ecological network (ESONET) Ukraine]. Eng. Botan. Zh. 2001, Vol 58.
 4. Grodzyns'kyj M.D. Osnovy landshaftnoi' ekologii': (Pidruchnyk) [Principles of Landscape Ecology: (Tutorial) ] Kyiv:Lybid', 1993, 224 p.
 5. Zakon Ukrai'ny “Pro Derzhavnyj zemel'nyj kadastr” vid 07.07.2011 № 3613-VI [Law of Ukraine "On State Land Cadastre" of 07.07.2011 № 3613-VI [electronic resource]. Access to the resource: http: // zakon2.rada.gov.ua/laws/show/3613-17
 6. Zakon Ukrai'ny “Pro zagal'noderzhavnu programu formu¬vannja nacional'noi' ekologichnoi' merezhi Ukrai'ny na 2000-2015 roky” [Law of Ukraine "On State Program formuvannya national ecological network in Ukraine for 2000-2015"]. Kyiv, September 21, 2000, No. 1989-III.
 7. Zapovidnyky i nacional'ni pryrodni parky Ukrai'ny.(Dovidnykove vydannja) [Reserves and national parks Ukraine. (Of reference edition)] Kyiv: High School, 1999, 232 p.
 8. Zbirnyk zakonodavchyh aktiv Ukrai'ny pro ohoronu navkolyshn'ogo pryrodnogo seredovyshha [Collection of Legislative Acts of Ukraine on Environmental Protection]. V 11-ty t. – Chernivci: Zelena Bukovyna [In the 11 t. Chernivtsi: Green Bukovina, 1996-2009.
 9. Zelena knyga Ukrai'ny / Pid red. Ja.P. Diduha. [Green Paper Ukraine Ed. YP Didukh]. Kyiv: Alterpress, 2009, 448 p.
 10. Koncepcija zberezhennja biologichnogo riznomanittja Ukrai'ny х The concept of biodiversity conservation Ukraine] Zatv. Postanovoju KMU № 439 vid 12.05.1997 r.[ approved. Resolution of the Cabinet of Ministers] no. 439 of 12.05.1997, Kyiv, 1997, 28 p.
 11. Korotenko N.E. y dr. Geologycheskye pamjatnyky Ukraynы. (Dovidnykove vydannja) [Heolohycheskye monuments of Ukraine. (Publication of reference)] Kyiv: Naukova dumka [Scientific Thought], 1985, 156 p.
 12. Masikevych Ju.G., Movchan Ja.I., Cycyma P.M. Pravove reguljuvannja zapovidnoi' spravy v Ukrai'ni [Rights Protected Areas in Ukraine]. Chernivci: Knygy [Chernivtsi Books] - XXI, 2007, 816 p.
 13. Nakaz Minpryrody vid 16 ljutogo 2005 r. № 67 [Order of the Ministry of Environment of 16 February 2005 № 67 ]“Pro zatverdzhennja Instrukcii' pro zmist ta skladannja dokumentacii' derzhavnogo kadastru terytorij ta ob'jektiv pryrodno-zapovidnogo fondu Ukrai'ny” (zarejestrovano u Min’justi Ukrai'ny 11 bereznja 2005 r. za № 298/10578) [On approval of the Instruction on the content and preparation of documentation state cadastre territories and objects of natural reserve fund of Ukraine" (registered with the Ministry of Justice of Ukraine March 11, 2005 under № 298/10578) [electronic resource] // Access to resource: http: // zakon1.rada.gov.ua/laws/show/z0298-05. [
 14. Popovych S.Ju.,. Andrijenko T.L, Onyshhenko V.A. ta in. Katalog rarytetnogo bioriznomanittja zapovidnykiv i nacional'nyh pryrodnyh parkiv Ukrai'ny [Product rarity biodiversity reserves and national parks Ukraine ] Kyiv: Ukrfitosotstsentr, 2002, 276 p.
 15. Pryrodno-zapovidnyj fond Ukrai'ny zagal'noderzhavnogo znachennja: dovid. Vydannja [Natural Reserve Fund of Ukraine national importance: argument]. Edition. Kyiv, 1999, 240 p.
 16. Pro zatverdzhennja Porjadku vedennja Derzhavnogo zemel'nogo kadastru: Postanova Kabinetu Ministriv Ukrai'ny vid 17 zhovtnja 2012 r. [[On approval of the State Land Cadastre: Cabinet of Ministers of Ukraine dated 17 October 2012 р. № 1051] [electronic resource] // Access to the resource: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/ show / 1051 -2012-mail.
 17. Solodkyj V.D. Osnovy zapovidnoi' spravy: (Navch. posibnyk) [Basics of Protected Areas: (Teach. Guide) Chernivtsi: Green Bukovina, 2012, 320 p.
 18. Solodkyj V.D., Bespal'ko R.I,. Kazimir I.I. Derzhavnyj kadastr terytorij ta ob’jektiv pryrodno-zapovidnogo fondu: navch. posibnyk [State cadastre territories and objects of natural reserve fund: teach. Manual]. Chernivtsi: Chernivtsi th. University Press, 2012, 256 p.
 19. Furdychko O.I., Sivak V.K, Solodkyj V.D.  Zapovidna sprava v Ukrai'ni [Reserve business in Ukraine]. Chernivtsi: Green Bukovina, 2005, 336 p.
 20. Chervona knyga Ukrai'ny. Tvarynnyj svit [Red Book of Ukraine. Wildlife].Kyiv: Hlobalkonsaltynh, 2009, 624 p
 21. Chervona knyga Ukrai'ny. Roslynnyj svit [Red Book of Ukraine. Flora] Kyiv: Hlobalkonsaltynh, 2009, 912 p.
 22. Shutak G.D., Solodkyj V.D, Sivak V.K. Karpats'ka konvencija i rozvytok zapovidnoi' spravy na Bukovyni [Carpathian Convention and the development of Protected Areas in Bukovyna]. Carpathian Convention and the development of reserve activities in Bukovina: monografija [Carpathian Convention and the development of reserve activities in Bukovina: monograph]. Chernivtsi, Bukovina Green, 2009, 128 p.
 23. Solodkuu V.D. Shelterwood method of felling as an indispensable sondition of preservation of native forest of Northern Vukovina [Shelterwood method of felling AS AN indispensable sondition of preservation of native forest of Northern Vukovina ]. The Question of Sonversion of Soniferous Forests. Abstracts. International Sonferense 27 September – 02 Oktober 2003 Freiburg im Vreisgau. Germanu 71 r. [The Question of Sonversion Soniferous of Forests. Abstracts. International Sonferense 27 September - 02 Oktober 2003 Freiburg im Vreisgau. Germanu - '71]
 24. Solodkuu V., Shutak H., Tanas A. The research of Bison bonasus L. Population in Chernivtsi State [The research of Bison bonasus L. Population in Chernivtsi State]. 80 lat restytucji zubra w Puszczy Bialowieskiej. VII Miedzynarodowa Konferencja. Bialoweiza, 28−29 wrzesnia 2009. Streszczenia referatow [80 years restytucji zubra w Puszczy Bialowieskiej. VII Miedzynarodowa Konferencja. Bialoweiza, 28-29 wrzesnia 2009. Streszczenia referatow], 2009, P. 52-53.
 25. Furdychko O.I., Solodky V.D. Implementation of Carpathian Convention provisions in Bukovinian Carpathians [Implementation of Carpathian Convention provisions in Bukovinian Carpathians. S4C Science for the Carpathians Newsflash [S4C Science for the Carpathians Newsflash], January, 2009, P. 3.