Precision system of electronic control of technological equipment’s deformation

2011;
: pp. 155 - 156
1
Lviv Polytechnic National University
2
Lviv Polytechnic National University

In this article are propose presition system for the mesuring deformation.

 

  1. Spravochnoe rukovodstvo po ynzhenerno-heodezycheskym rabotam [Reference MANUAL engineering and heodezycheskym Business] Pod red. V.D. Bol'shakova, H.P. Levchuka. Moscow: Nedra, 1980.
  2. Perovych L.N. O pryntsypyal'nыkh vozmozhnostyakh sozdanyya systemы эlektronnoho nyvelyrovanyya [The theoretical possibility of creating a system of electronic leveling]. Razrabotka novыkh metodov y sredstv heometrycheskoho obespechenyya promыshlennoho y hrazhdanskoho stroytel'stva: Mezhved. sb. nauchn. Trudov [Development of new methods and means of geometric software for industrial and civil construction: Interdepartmental. Sat. Scien. Labors]. Moscow, 1989, P. 135-138.