Research of land underflooding process taking into account the social and economic losses

2011;
: pp. 127 - 134
Authors:
1
Lviv Polytechnic National University

The basic ways of development of process of flooding of territory of Ukraine certain. The dynamics of changes in flooding in populated areas. On this basis, the increment of the area studied flooding of land in towns and villages in the administrative regions of Ukraine.The basic approaches to definition of social and economic consequences of flooding of the grounds in Ukraine are proved.

 

  1. Nacional`na dopovid` pro stan texnogennoyi ta pryrodnoyi bezpeky v Ukrayini u 2009 r [National report on the state of technological and natural security in Ukraine in 2009]. Kyiv: DP “Chornoby`l`interinform”, 2009. 248 p.
  2. Bychenok M.M., Ivanyuta S.P., Yakovlyev Ye.O. Pro vplyv ekzogennyx geologichnyx procesiv na riven` texnogennyx ryzykiv zhyttyediyal`nosti [On the influence of exogenous geological processes at the level of man-made risks vital activity] Zbirnyk naukovyx pracz. Ukrayinskogo derzhavnogo geologorozviduval`nogo instytutu [Collection of scientific works Ukrainian State Geological Prospecting Institute]. Kyiv: UkrDGRI. 2006. no.1, pp. 85–91. Informacijnyj byuleten` pro stan geologichnogo seredovyshha Ukrayiny [Newsletter of the state geological environment Ukraine]. Kyiv: DGSU, 2007.
  3. Neposhyvalenko N.O. Ekologo-social`ni naslidky pidtoplennya miskyx terytorij ta rozrobka zaxodiv do jogo zmenshennya (na prykladi m. Dniprodzherzhy`ns`ka) [Ecological and social effects of flooding of urban areas and taking steps to reduce it (on the example of town Dniprodzherzhynsk): Avtoref. dy`s. … kand. xim. Nauk [Author. Thesis. ... Candidate. Chem. Science]. X.: UNDI ekologichny`x problem[Ukrainian Scientific Research Institute of Ecological Problems]. Kharkov, 2005, 18 p.
  4. Demchyshyn M.G., Klymchuk L.M., Krasnook L.M. ta in. (gol. red. Ye.O. Yakovlyev) Informacijnyj byuleten` “Regional`ni inzhenerno-geologichni umovy terytoriyi Ukrayiny”. [Newsletter "Regional geotechnical conditions in Ukraine"]. Kyiv: DIHF "Heoinforum" [“Geoinforum”] Derzhheosluzhby Minpry`rody, 1997, issue 1, 92 p.