On the classification of geodetic networks

2012;
: pp. 57 - 61
Authors:
1
Uzhhorod National University, SO «Zakarpatgeodezcentre»

This paper analyzes the problems that occur with the current classification of state geodetic networks in the modern world.

 

  1. Osnovnye polozhenija o gosudarstvennoj geodezicheskoj seti SSSR. M.: Izdatel'stvo geodezicheskoj literatury [Main provisions of the state geodetic network of the USSR. Moscow: Publishing geodetic literature], 1961.
  2. Postanova Kabinetu Ministriv Ukrai'ny “Pro zatverdzhennja Osnovnyh polozhen' stvorennja Derzhavnoi' geodezychnoi' merezhi Ukrai'ny” [The Cabinet of Ministers of Ukraine "On approval of the General Conditions of the establishment of the State geodetic network in Ukraine"] dated 8 June 1998 р. no.844
  3. Geospatial Positioning Accuracy Standards, Part 2: Standards for Geodetic Networks, FGDC-STD-007.2-1998. Federal Geographic Data Committee, 1998.
  4. Standards and Specifications for Geodetic Control Networks. Federal Geodetic Control Committee. September 1984. Reprinted August 1993.
  5. Klassifikacija geodezicheskih setej SSSR. Geodezija i kartografija.[ Classification of geodetic networks USSR. Geodesy and Cartography].1962, no. 4, p.p.70-71.
  6. Rukovodjashhij tehnicheskij material po sboru i formirovaniju dannyh ob izmerenijah, vypolnennyh v astronomogeodezicheskoj seti SSSR. [The Steering technical material for the collection and generation of data on measurements made in the USSR astronomogeodezicheskoy network]. GKINP-06-180-84, Moscow, CNIIGAiK, 1984.
  7. Kucher O.V. Vnedrenie gosudarstvennoj referencnoj sistemy koordinat Ukrainy [Implementation of state reference system coordinates Ukraine]. Avtoma-tizirovannye tehnologii izyskanij i proektirovanija. [Avtomatizirovannye technology research and design]. 2012, no.3 (46), p.p. 67-73