Improvement of the disturbed and recultivated lands registration

2014;
: pp. 89 - 97
Received: June 19, 2013
Accepted: March 24, 2014
Authors:
1
Kremenchuk Mykhailo Ostrohradskyi National University

Purpose. The aim of the article is to develop the suggestions for the content of the new state statistical document of the recultivation registration of disturbed lands and the use of fertile soil layer instead of canceled report according the 2-TP form. Methodology. The analysis of the report on the recultivation of disturbed lands has been done due to the methodology of the research, taking into account the documents of the current land legislation regarding the land composition and land ownership in Ukraine. It has been discovered that the names of some lands in the indexes of report table of 2-TP form terminologically are not to the lands classification which is used for a quantitative registration. In addition to the above, according to the regulations of the current Land Code of Ukraine in relation to the forms of ownership, collective property (one of the report indexes) does not exist in our country. Therefore, there is a necessity to develop a new form of corresponding report statistical document instead of existent 2-TP form, in order to remove defects and increase the amount of indexes to satisfy the users’ needs in quantitative information about the state of disturbed and recultivated lands. Results. The results of the article are certain changes and supplements which are suggested to add into the content of the report on lands recultivation according to 2-TP form and also into the content of the report on the lands quantitative registration according to 6-zem form. Originality. The justification for the proposed on an improvement of registration recultivation, disturbed and recultivated lands in one reporting statistical document is the academic novelty of this research. Practical significance. The practical significance of the research is the fact that the improvement of content of report documents on the lands recultivation registration leads to advanced accounting, monitoring and control of the use of disturbed, exhaust and recultivated lands and also the lands which are being recultivated.

 1. Artamonov V.V., Mikhno P.B., Holubinka Yu.I. Vykorystannia porushenykh zemel' Poltavskoi oblasti [Use of the broken earths of the Poltava area]. Suchasni dosiahnennia heodezychnoi nauky ta vyrobnytstva [The Modern achievements of geodesic science and productions], 2010, issue 1 (19), pp. 315–322.
 2. Govyazina Ye.G., Metelkina G.A. Sbornik normativnykh aktov po okhrane prirody [Collection of normative acts on environmantal protection]. Moscow, Legal literature Publ., 1978, 584 p.
 3. GOST 17.5.1.02–85. Okhrana prirody. Zemli. Klassifikatsiya narushennykh zemel dlya rekultivatsii [State Standard 17.5.1.02-85. Nature protection. Lands. Classification of disturbed lands to be recultivated]. Moscow, Standartinform Publ., 1987, 16 p.
 4. Zemel'nyi kodeks Ukrainy [Land Code of Ukraine]. Sumy, NOTIS Publ., 2013, 112 p.
 5. Mikhno P.B., Khlyan Y.V. Model' optymizatsii vykorystannia rekul'tyvovanykh zemel' [The model of optimization using of reclamated land]. Suchasni dosiahnennia heodezychnoi nauky ta vyrobnytstva [The Modern achievements of geodesic science and productions], 2011, issue 1 (21), pp. 241–248.
 6. Panas R.M. Rekul'tyvatsiia zemel' [Land recultivation]. Lvov, Novyi Svit., 2007. 224 p.
 7. Paramonov A.V. Ekonomicheskoe obosnovanie rekultivatsii narushennykh zemel goroda. Avtoreferat Diss. [Economic ground of the disturbed lands recultivation of city]. Moscow, 2006. 20 p.
 8. Pro zatverdzhennia Klasyfikatsii vydiv tsil'ovoho pryznachennia zemel' [About affirmation of Classification types of intended land use: The order of State committee of Ukraine of the land resources]. Kyiv, Ofitsiinyi visnyk Ukrainy, 2010, no. 85, 110 p.
 9. Pro zatverdzhennia formy derzhavnoi statystychnoi zvitnosti № 2-TP (rekul'tyvatsiia) dlia Derzhkomzemu Ukrainy ) [About affirmation of form of the state statistical accounting № of 2-ТP (recultivation) for State committee of the
 10. land resources of Ukraine: The Order of Ministry of statistics of Ukraine]. Available at: http://zakon.nau.ua/doc/?uid=1041.1952.0. (Accessed 20 November 2013).
 11. Pro zatverdzhennia form derzhavnoi statystychnoi zvitnosti z zemel'nykh resursiv ta Instruktsii z zapovnennia derzhavnoi statystychnoi zvitnosti z kil'kisnoho obliku zemel' (formy №№ 6-zem, 6a-zem, 6b-zem, 2-zem) [About affirmation of forms of the state statistical accounting of the land resources and the Instruction of filling the state statistical accounting of the quantitative lands accounting (forms №№ of 6-zem, 6a-zem, 6b-zem, 2-zem): The Order of the State committee of statistics of Ukraine]. Kyiv, Ofitsiinyi visnyk Ukrainy, 1998, no. 50, 218 p.
 12. Shkvyr I.M. Rozrobka HIS-monitorynhu zemel'nykh resursiv bazovoho rivnia [Development of GIS for monitoring land resources baseline]. Visnyk L'vivs'koho Natsional'noho ahrarnoho universytetu [Bulletin of Lviv National Agrarian University], 2010, issue 17, pp. 320–326.
 13. Belousova N.I., Meshalkina Yu.L., Vasenev I.I. Tipy pochvennykh atributivnykh baz dannykh [Types of soil attributive databases]. Pochvovedenie [Eurasian Soil Science]. 2013, no. 10, pp. 1214–1221.
 14. Konoplev A.V., Krasilnikov P.A. Metodika kartografirovaniya territorialnykh sochetaniy prirodnykh resursov i ikh kompleksnaya otsenka s ispolzovaniem GIS (na primere Permskogo kraya) [Methodology of mapping of territorial combinations of natural resources and their complex estimation with the use of GIS (by the example of Perm region]. Geografiya i prirodnye resursy [Geography and Natural Resources]. 2012, vol. 33, no. 1, pp. 129–132.
 15. Mukhin G.D. Ekologo-ekonomicheskaya otsenka transformatsii selskokhozyaystvennykh zemel evropeyskoy territorii Rossii v 1990-2009 gg. [Ecological and economic estimation of transformation of agricultural lands of the European territory of Russia in 1990–2009]. Vestnik Moskovskogo universiteta. Seriya 5. Geografiya [Moscow University Geography Bulletin]. 2012, no. 5, pp. 19–27.