Features of the appraisal of technogenic soils

2013;
: pp. 74 - 80
Received: March 19, 2013
Accepted: April 23, 2013
1
Lviv Polytechnic National University
2
Lviv Polytechnic National University

The paper found that the score of bonitet of anthropogenic soils is largely dependent on their physical and chemical properties, methods of determination, as well as from natural and anthropogenic factors, which are considered at appraisal of using correction factors.

 

 1. Andryukhanov V.A. Pochvy tekhnogennykh landshaftov: genezys y evolyutsyya [Soil technogenic landscapes: genesis and evolution] Novosybyrsk ,Yzdatel'stvo SO AN SSSR, 2004.151 p.
 2. Galagan T.I. Ekologichni problemy biologichnoyi rekul'tyvatsiyi porushenykh zemel' [Ecological problems of biological reclamation] Derzhava ta region [State and Regions] 2003, no 2 pp.56-59
 3. Galagan T.I. Rekul'tyvatsiya zemel' ta yikh ekonomiko-ekologichna otsinka [Land Reclamation and their economic and environmental assessment] Dni nauky u Gumanitarnomu universyteti [Days of Science University of Humanities] Zaporizhzhya 2005 pp. 117-119
 4. Medvedyev V.V., Plisko I.V., Yershova K.B., Bentserovs'kyy D.M. Do novoyi kontseptsiyi bonituvannya gruntiv [The new concept of quality of soil] Visnyk agrarnoyi nauky [Bulletin of Agricultural Science], 2002  no 9 pp, 13-18
 5. Dotsenko M.T., Eterevskaya L.V., Ugarova V.A., Lekhtsyer L.V. Metodyka obsledovanyya, nomenklatura y dyagnostyka rekul'tyvyrovannykh pochv Ukraynskoy SSR [Method of inspection, the nomenclature and diagnosis of reclaimed soil of the Ukrainian SSR] Khar'kov, 1987, 20p.
 6. Eterevskaya L.V. Donchenko M.T. Tekhnogennye pochvy [Technogenic soil]  Pochvy Ukrayny y povyshenye ykh plodorodyya [soil of Ukraine and increase their fertility] Kiev,  Urozhay Publ,1988 pp137-145
 7. Yeterevs'ka L. V., Momot G.F., Lekhtsiyer L.V., Shymel' V.V. Rekul'tyvovani zemli: spetsyfika formuvannya, diagnostuvannya ta otsinyuvannya [Reclaimed land: specific formation, diagnosis and assessment] Visnyk KhNAU. Grutoznavstvo [Bulletin KHNAU soil scientist] 2008, no 5 pp. 34-37
 8. Kanash O.P. Bonituvannya gruntiv: proponuyut'sya zminy, chogo vony varti? [Soil: Proposed change what they are worth?] Zemlevporyadnyy visnyk [Bulletin of Land Management] 2008, no 5, pp. 46–50.
 9. Kuz'mychov V.P. Sazonova L.S. Yakisna otsinka girnychotekhnichnykh variantiv pry sil's'kogospodars'kiy rekul'tyvatsiyi zemel' [Qualitative assessment of mining options for agricultural reclamation] Agrokhimiya i gruntoznavstvo [Chemistry and Soil Science] Kiev,  Urozhay Publ, 1979 no 38 pp.3-10
 10. Kurachev V.M., Andryukhanov V.A. Klassyfykatsyya tekhnogennykh landshaftov [Classification of man-made landscapes] Sybyrskyy ekologycheskyy zhurnal [Siberian ecological zhurnal] 2002, no 3, pp. 255–261.
 11. Medvedyev V.V., Plisko I.V. Bonituvannya ekologichnykh funktsiy gruntiv [evaluation of ecological functions of soil] Visnyk agrarnoyi nauky [Bulletin of Agricultural Science], 2005, no 10, pp. 10–15.
 12. Medvedev V.V., Plysko Y.V. Bonytyrovka y kachestvennaya otsenka pakhotnykh zemel' Ukrayny [Valuation of and qualitative assessment of the arable land in Ukraine] Khar'kov, 2006, 385p.
 13. Metodycheskye rekomendatsyy po provedenyyu bonytyrovky y kachestvennoy otsenky zemel' [Guidelines for the appraisal and quality assessment zemel],  Kiev, 1986, 65p.
 14. Metodyka bonytyrovky pochv Ukrayny [Soil evaluation technique of Ukraine]. Kiev,  Urozhay Publ, 1993, 156 p.
 15. Metodycheskye rekomendatsyy po provedenyyu bonytyrovky pochv [Guidelines for the soil evaluation], Kiev, 1993, 88 p.
 16. Bulygin S.Yu., Barvins'kyy A.V., Karabach K.S., Otsinka yakosti . Metodychni vkazivky do vyvchennya dystsypliny „Otsinka i prognoz yakosti zemel'” [Quality assessment. Methodological vazivky to study the subject "Evaluation and prediction of land quality"] Kiev, 2005, 37 p.
 17. Panas R.M. Rekul'tyvatsiya zemel' [Land Reclamation] L'viv: Novyy Svit 2000 Publ, 2007, 224 p.
 18. Panas R. M. Bonituvannya gruntiv yak vazhlyva skladova derzhavnogo zemel'nogo kadastru [Soil as an important part of the state land cadastre] Suchasni dosyagnennya geodezychnoyi nauky ta vyrobnytstva [ The Modern achievements of geodesic science andproductions], 2011, isse I(21), pp. 199–203.
 19. Panas R.M. Bonituvannya gruntiv [Soil evaluation], L'viv, Novyy Svit 2000 Publ, 2012, 319 p.
 20. Prokopenko V.I., Perekhov Ye.V.Tsinoutvorennya zemel' tekhnogennogo pokhodzhennya yak chynnyk formuvannya yikh spozhyvchykh vlastyvostey [Pricing anthropogenic land as a factor in the formation of consumer properties]  Ekologiya pryrodokorystuvannya [Environment Nature], 2010. issue 13, pp. 61–73.
 21. Smaga I.O. Vykorystannya klimatychnykh kryteriyiv pry bonitetniy otsintsi gruntu [Using environmental criteria when evaluating soil], Visnyk KhNAU. Gruntoznavstvo [Bulletin KHNAU soil scientist], 2009, no 1, pp. 104–107.
 22. Seryy A.Y. K metodyke bonytyrovky pochv na agroekologycheskoy osnove[On the methods of soil evaluation on the basis of agri-environmental] Pochvovedenye [Soil Science], 1981, no 7 pp. 5–17.