Clustering implementation of the methodology for the construction of economic and mathematical regression model of valuation real estate

2015;
: pp. 110-135
https://doi.org/10.23939/istcgcap2015.02.110
Received: September 21, 2015
Authors:
1
Lviv polytechnic National University

Purpose. The purpose of the research is to construct economic and mathematical models by regression analysis, which will determine not only the best model for valuation of this particular sample, but also to establish principles of modelling the value real estate prices on the basis of known peers. Realization of the algorithm of regression analysis must begin with the construction of the matrix of paired sample correlation coefficients. The calculation and analysis of the correlation coefficients will allow to communicate the value of each of the factors. Methodology. The method is based on the method of dendrogram using the space compression factors. For the purpose of select the method of grouping of real estate is expedient conduct a comparative analysis and testing various methods of of cluster analysis. Results. Executed researches demonstrate the importance of using clustering methods for the introduction in Ukraine the cadastral valuation of real estate. The quality of economic and mathematical models define the characteristics of the adequacy, sustainability and usefulness models, which can be interpreted as approval of the information that describes the functionality of the model. Originality. Completed studies allow to obtain the final evaluation model to assess the invaluable objects of any cluster. Construction of the model includes a thorough collection of market information and detailed analytical processing. During the constructing a model in order to obtain the optimal variant of the model is proposed to reduce the number of factors by using multi-stage regression analysis. Practical significance. Implemented construction of evaluation models by regression analysis and quality control evaluation on the example of Lviv region. The research are useful for towns of Ukraine in order to determine the cadastral value of real estate.

1. Mizhnarodni standarty otsinky MSO-1. Rynkova vartist' yak baza otsinky [International Valuation Standards]. Mizhnarodnyy komitet zi standartiv otsinky mayna (IVSC), 2006.
2. Mizhnarodni standarty otsinky MSO-2. Zahal'ni ponyattya i pryntsypy otsinky. [International Valuation Standards]. Mizhnarodnyy komitet zi standartiv otsinky mayna (IVSC), 2006.
3. Natsional'nyy standart #1 "Zahal'ni zasady otsinky mayna i maynovykh prav" [National Valuation Standards]. zatverdzhenyy postanovoyu Kabinetu Ministriv Ukrayiny vid 10.09.2003, no. 1440.
4. Natsional'nyy standart #2 "Otsinka nerukhomoho mayna" [National Valuation Standards]. zatverdzhenyy postanovoyu Kabinetu Ministriv Ukrayiny vid 28.10.2004, no. 1442.
5. Hubar Yu. Rozrobka pidkhodiv i metodiv kadastrovoyi otsinky nerukhomosti naselenykh punktiv [Development of approaches and methods cadastral valuation of real estate settlements]. Suchasni dosyahnennya heodezychnoyi nauky ta vyrobnytstva [Journal: "Modern geodesic advances of science and industry"]. 2012, no. II (24), pp. 146–150.
6. Perovych L. M., Hubar Yu. P. Otsinka nerukhomosti [Real estate evaluation]: navchal'nyy posibny. Lviv: Lviv Polytechnic Publishing House" 2010, 296 p.
7. Hubar Yu. Vplyv rynkovykh faktoriv na vartist' zemel' v lokal'nykh rayonakh mista L'vova [The impact of for market factors on the value of lands in local areas of the city of Lviv]. Suchasni dosyahnennya heodezychnoyi nauky ta vyrobnytstva [Journal: "Modern geodesic advances of science and industry"]. 2008, no.II(16), pp. 157–162.
8. Kharryson H. S. Otsenka nedvyzhymosty: [Real estate evaluation] Uchebnoe posobye. Moscow: RYO Mosobluprpolyhrafyzdata, 1994, 231 p.
9. Orhanyzatsyya otsenky y nalohooblozhenyya nedvyzhymosty [Organization evaluation and taxation of real estate]. Pod redaktsyey Dzhozefa K. Эkkerta. Moscow, Rossyyskoe obshchestvo otsenshchykov, Akademyya otsenky, Star Ynter, 1997, T. 1 – 382 p., T. 2. – 442 p.
10. Orhanyzatsyya otsenky nedvyzhymosty [The organization of real estate evaluation].Pod obshch. redaktsyey Dzh. K. Эkkerta. Moscow, ROO, 1999, 325 p.
11. Hubar Yu. Doslidzhennya kintsevykh rezul'tativ koryhuvannya vartosti ob"yektiv nerukhomosti v porivnyal'nomu pidkhodi [The study final results correction value of real estate in the comparative approach]. Suchasni dosyahnennya heodezychnoyi nauky ta vyrobnytstva [Journal: "Modern geodesic advances of science and industry"]. 2013, no. II(26), pp. 117–121.
12. Hubar Yu. Vyznachennya koefitsiyentiv koryhuvannya za prostorovymy kryteriyamy v porivnyal'nomu pidkhodi [Determination of the correction coefficients for dimensional criteria in the comparative approach]. Suchasni dosyahnennya heodezychnoyi nauky ta vyrobnytstva [Journal: "Modern geodesic advances of science and industry"]. 2013, no. I(25), pp. 128–133.
13. Hubar Yu. Zastosuvannya bahatovymirnoyi modeli metodu parnykh prodazh dlya doslidzhennya rynkovoyi vartosti ob"yektiv komertsiynoyi nerukhomosti na rivni oblasnoho tsentru [The use of a multidimensional model of the method of paired sales to research the market value of commercial real estate of the regional center]. Heodeziya, kartohrafiya ta aerofotoznimannya [Geodesy, Cartography and Aerial Photography]. Mizhvidomchyy nauk.-tekhn. Zb., 2012, no. 76.
14. Jack P. Friedman, Jack C. Harris, J. Bruce Lindeman. Dictionary of Real Estate Terms. Third Edition. Barron's Educational Series, Inc., New York, 2012.
15. Jack P. Friedman, Nicolas Ordway. Income Property Appraisal and Analysis. American Society of Appraisers, Prentice Hall, New Jersey, 2013.
16. The Appraisal of Real Estate. Twelfth Edition. Chicago: Appraisal Institute, 2011.