Прогнозування параметрів мікроклімату в приміщенні за допомогою контролера нечіткої логіки

2011;
: pp. 40 - 46
Authors: 

Р. Ткаченко, М. Машевська, Н. Кіцак

Національний університет «Львівська політехніка», кафедра автоматизованих систем управління

Розглянуто основні зовнішні фактори, що впливають на тепловий мікроклімат у приміщенні. Описано процес побудови нечіткої моделі для прогнозування параметрів мікроклімату. Показано результати використання контролера нечіткої логіки для вирішення задачі прогнозування. Побудовано математичну модель для поставленої задачі на основі регресійного аналізу.

Basic external factors which influence on a thermal microclimate in an apartment are considered. The process of creation of the fuzzy-model for prognostication of parameters of the microclimate is described. The results of the use of fuzzy controller for the task of prognostication are shown. A mathematical model for the described problem by the regressive analysis is built.

  1. Ратушняк Г.С., Попова Г.С. Проектування захисних конструкцій будівель за теплофізичними параметрами: Навчальний посібник. – Вінниця: ВДТУ, 2003. – 78с.
  2. Блази В. Справочник проектировщика. Строительная физика. – М.: Техносфера, 2004. 3. ДБН В.2.6-31:2006– Конструкції будівель і споруд. Теплова ізоляція будівель.
  3. Ткаченко Р., Дорошенко А. Нейроподібні структури машини геометричних перетворень у завданнях інтелектуального аналізу даних // Вісник Нац. ун-ту «Львівська політехніка»: Комп’ютерні науки та інформаційні технології. – 2009. – С. 179–184.
  4. Машевська М., Ткаченко П. Побудова моделі оцінювання параметрів теплового комфорту на основі нечіткої логіки // Вісник Нац. ун-ту «Львівська політехніка»: Комп’ютерні науки та інформаційні технології. – 2010. – № 686 – С. 91–96.
  5. Яхъяева Г.Э., Нечеткие множества и нейронные сети: учебное пособие, 2-е изд., испр. – М.: Интернет-Университет информационных технологий; БИНОМ. Лаборатория знаний, 2008. – 316 с.: ил., табл. – (Серия «Основы информационных технологий»).
  6. Бородич С.А. Вводный курс эконометрики: Учебное пособие. – Мн.: БГУ, 2000. – 354 с.