Vol. 51, 2017

In this Number

(14 papers)
Volodymyr Biloborodchenko, Andrii Zabranskyi, R. Svisch
9-16
M. Dmytrychenko , O. Bilyakovych , A. Savchuk , Yu. Turitsya , O. Milanenko
41-44
Orest Serkiz, N. Sokil, Bogdan Savchyn, Vladyslav Shenbor
71-74
Mykhaylo Student, Volodymyr Gvozdeckii, T. Stupnytsky , Andrii Dzyubyk, Yu. Oleshchuk
75-82
Mykhaylo Student, T. Stupnytsky , Volodymyr Gvozdeckii, Andrii Dzyubyk, Ivan Khomych
83-91