Volume 47, 2013

In this Number

(15 papers)

Lanets O.V., Shpak Y.V., Lozynsky V.I., Leonovych P.Y.

Yaroshevych M.P., Zabrodets I.P., Sylyvonyuk A.V.