Аспекти інформаційної технології відбору даних про напружено-деформований стан конструкційних матеріалів

2011;
: pp. 62-69
1
Lviv Polytechnic National University
2
Фізико-механічний інститут ім. Г.В. Карпенка
3
Фізико-механічний інститут ім. Г.В. Карпенка
4
Фізико-механічний інститут ім. Г.В. Карпенка

Parameters determination ideology of the stress-strain state (SSS) structural materials was worked out. Measuring parameters methodology of the SSS per information technology data selection test subject was created. System model of measurement assurance of the SSS materials parameters measurement by strain method was introduced.

1. Панасюк В.В. Формування нового наукового напряму - фізико-хімічна механіка матеріалів // Фіз.- хім. механіка матеріалів. – 2010. – 46, № 2. – С. 9–20.

2. Механика разрушения и прочность материалов: справ. пособие: В 4-х т./ Под общ. ред. В.В. Панасюка. – К.: Наук. думка, 1988 – 1990.

3. Неразрушающий контроль и диагностика: справочник / В.В. Клюев, Ф.Р. Соснин, В.Н. Филинов и др.; под ред. В.В. Клюева. – М.: Машиностроение, 1995. – 448 с.

4. Лисак М.В., Сокальський В.Р. Методичний підхід для експериментальної акустико-емісійної оцінки тріщинотривкості конструкційних матеріалів // Фізико-хімічна механіка руйнування. – № 5. – 1997. – С. 17 – 30.

5. Механіка руйнування і міцність матеріалів: довідниковий посібник; за заг. ред. В.В.Панасюка. Т. 5: Неруйнівний контроль і технічна діагностика / Під. ред. З.Т. Назарчука. – Львів: ФМІ, 2001. – 1134 с.

6. Проблеми ресурсу і безпеки експлуатації конструкцій, споруд і машин // Збірник наукових праць за результатами, отриманими у 2007 – 2009 рр. – Київ: Інститут електрозварювання ім. О.Є. Патона НАН України, 2009. – 709 с.

7. Назарчук З.Т., Скальський В.Р. Акустико-емісійне діагностування елементів конструкцій: наук.-техн. посібник: У 3-х томах. Т.2: Методологія акустико-емісійного діагностування. –
К.: Наукова думка, 2009. – 263 с.

8. Муравський Л.І. Методи спекл-кореляції для дослідження механічних властивостей конструкційних матеріалів. – К.: Наукова думка, 2010. – 208 с.

9. ГОСТ Р 52330-2005. Контроль неразрушающий. Контроль напряженнодеформированного состояния объектов промышленности и транспорта. Общие требования. 

10. Дубов А.А., Дубов Ал. Ан., Колокольников С.М. Метод магнитной памяти и приборы контроля. – М.: ЗАО “Тиссо”, 2006. – 332 с.

11. Панасюк В.В., Іваницький Я.Л., Максименко О.П. Аналіз пружнопластичного деформування матеріалу зони передруйнування // Фізико-хімічна механіка матеріалів. – № 5. –
2004. – С. 67 – 72.

12. Штаюра С. Т., Костів Р. Б., Ленковський Т. М. Вплив водню на міцність матеріалів за різних макромеханізмів поширення тріщини // Проблеми корозії та протикорозійного захисту матеріалів: В 2-х т./ Львів: ФМІ НАНУ. – 2010. – Т.1. – С. 106 – 110.  

13. Микитин Г.В. Методологічні засади для інформаційної технології відбору даних про напружено-деформований стан конструкційних матеріалів // Вимірювальна техніка і метрологія. – № 71. – 2010. – С. 45-51

14. ДСТУ 2865-94. Контроль неруйнівний. Терміни та визначення.

15. ГОСТ 8.010-99. ГСИ. Методика выполнения измерений. Основные положения.

16. ГОСТ 1497-84. Металлы. Методы испытаний на растяжение.

17. ГОСТ 25. 506-85. Расчеты и испытания на прочность. Методы механических испытаний металлов. Определение характеристик трещиностойкости (вязкости разрушения) при статическом нагружении.

18. Р 50-54-45-88. Расчеты и испытания на прочность. Экспериментальные методы определения напряженно-деформированного состояния элементов машин и конструкций. Метод
натурной тензометрии энергетического оборудования.

19. ДСТУ 4675: 2006. Розрахунки і випробування на міцність. Методика визначення характеристик динамічної тріщиностійкості металів за нормального відриву за температури від мінус 196о С до 400о С .

20. Іваницький Я. В., Штаюра С. Т., Микитин Г. В., Дмитрів З. В. Метрологічне забезпечення вимірювання параметрів напружено-деформованого стану матеріалів тензометричним методом // Матеріали 15-ї Міжнародної конференції “Електромагнітні та акустичні методи неруйнівного контролю матеріалів та виробів”. – Славське, 15–20 лютого 2010. – С. 93 –
94.

21. Микитин Г. В. Основи метрології: навч. посібник. – Львів: СПОЛОМ, 2008. – 296 с.

22.Guide to the Expression of Uncertainty in Measurement: First edition. – ISO, Switzerland, 1993 (GUM).

23. ДСТУ-Н РМГ 43-2006. Метрологія. Застосування “Настанови з оцінювання невизначеності у вимірюваннях”.