Biocorrosion of metal sewage treatment constructions and its inhibition with pyridinium chlorides

2017;
: pp. 497–502
Received: December 09, 2016
Revised: December 29, 2016
Accepted: March 01, 2017
1
Chernihiv National T.G. Shevchenko Pedagogical University
2
Chernihiv National T.G. Shevchenko Pedagogical University
3
Chernihiv National T.G. Shevchenko Pedagogical University
4
Chernihiv National T.G. Shevchenko Pedagogical University

On the metal sewage treatment constructions (Chernihiv, Ukraine) a biofilm is formed, which is corrosive because of the number of sulfate-reducing bacteria (107 cell/cm2). By affecting sulfate-reducing activity of microorganisms, pyridinium chlorides at the concentration of 0.5 g/l were revealed to provide St3ps steel inhibition efficiency of up to 98.7 % under the corrosion caused by biofilm bacteria. 

[1] Kozlova I., Radchenko O., Stepura L. et al.: Heokhimichna Diyalnist Mikroorganizmiv ta ii Prykladni Aspekty. Naukova dumka, Kyiv 2008.

[2] Lin J., Ballim R.: African J. Biotechnol., 2012, 91, 15736.

[3] Purish L., Аsаulenko L., Аbdulina D., Iutinskaіа H.: Mikrobiol. Zhurn., 2014, 76, 11.

[4] Purish L. Pogrebova I., Kozlova I.: Mikrobiol. Zhurn., 2002, 64, 67.

[5] Polevichenko С., Bondar О., Kurmakova І., Demchenko А.: ХХІV Ukrainska konferentsia z organichnoi khimii, Ukraine, Poltava 2016, 158.

[6] Egorov N.: Rukovodstvo k Prakticheskim Zanyatiyam po Microbiologii. Izd-vo Mosk. Univ., Moskva 1983.

[7] Pochekailova L., Kozhedub U.: Vodopostachannia ta Vodovidvedennia, 2011, 3, 59.

[8] Vasilev V.: Fizyko-Khimicheskie Metody Analiza. Drofa, Моskvа 2002.

[9] Оrlоv V., Lipson V., Ivanov V.: Меditsinskaia Khimia. Folio, Kharkiv 2005.

[10] Paratii V., Synchenko V., Prodanchuk V. et al: Mikrobiol. Zhurn., 1989, 51, 48.

[11] Demchenko N.: Vplyv Chetvertynnykh Solei Pirydyniiu ta Triazoloazepiniiu na Rozvytok Koroziinoho Microbnogo Ugrupovannia Hruntu. Kyiv 2012.