Thermodynamic analysis of obtaining ferroalloy from silicon-aluminum-containing silica clay

2017;
: pp. 410–414
Received: June 13, 2016
Revised: August 28, 2016
Accepted: January 16, 2017
1
M. Auezov South Kazakhstan State University
2
M. Auezov South Kazakhstan State University
3
M. Auezov South Kazakhstan State University
4
M. Auezov South Kazakhstan State University

The article presents results of thermodynamic modeling of Fe-Si-Al complex containing alloy of the silica clay (77.8 % Al2O3, 11.6 % Al2O3). The modeling is based on the principle of minimum Gibbs energy and fulfilled by means of software complex HSC-5.1. It was found that the joint reduction of silicon and aluminum from an amorphous SiO2 and Al2O3 is characterized by higher thermodynamic probability than from a mixture of a crystalline SiO2 and Al2O3. At the silicon reduction there is the undesirable formation of a gaseous SiO; the transition degree of silicon in SiO can be reduced by means of decrease in temperature and increase in carbon content.

[1] Gasik M.: Handbook of Ferroalloys: Theory and Technology. 1st edn. Butterworth-Heinemann, Waltham 2013.

[2] Sviatov V., Matvienko V., Timofeev G. et al.: Koks i Khimiya, 1998, 9, 17.

[3] Strahov V., Golovachev N., Platonov V. et al.: Sbornik Luchshikh Trudov Khimiko-Technol. Instit., 2002, 336.

[4] Strahov V., Kashlev I.: Vserosyiskaia Conf. “Elektrotermia-2010”. Russia, Sankt-Peterburg 2010, 121.

[5] Moniz B.: Metallurgy. Amer Technical Pub., 4/28/12 edn., Orland Park 2012.

[6] Strahov V., Kashlev I.: Vserosyiskaia Conf. “Elektrotermia-2012”. Russia, Sankt-Peterburg 2012, 31.

[7] Koliakparov A.: Doct. thesis, Karaganda 2010.

[8] Shevko V., Serzhanov G., Karataeva G., Uteeva R.: Vyplavka Ferrosplavov s Primeneniem Nekoksuyushihsia Uglei i Othodov ikh Ugledobychi. JuKGU, Shymkent 2015.

[9] Mizin V., Strahov V.: Vserosyiskaia Conf. “Elektrotermia-2008”. Russia, Sankt-Peterburg 2008, 254.

[10] Krivenko V., Nevskij R., Ser'geev G. et al.: Stal', 1976, 2, 130.

[11] Bolshoi Encyklopedicheskiy Polytechnicheskiy Slovar. https://eknigi.org/nauka_i_ucheba/42098-bolshoj-yenciklopedicheskij-poli...

[12] Babushkin V., Matveev G., Miedlov-Petrosjan O.: Termodinamika Silikatov. Stroiyizdat, Moskva 1986.

[13] Roine A.: Outokumpu HSC Chemistry for Windows. www.chemistry-software.com/pdf/HSC/full%20manual%20HSC%20Chemistry%205.pdf

[14] Druinskij M., Zhuchkov V.: Poluchenie Kompleksnykh Ferrosplavov iz Mineralnogo Syria Kazakhstana. Nauka, Alma-Ata 1988.

[15] Abishev D., Zharmenov A. et al.: Mezhd. Conf. “Kompleksnaia Pererabotka Mineralnogo Syria”. Karaganda 2002, 370.

[16] Ahnazarova S., Kafarov B.: Metody Optimizatsii Experimentov v Khimicheskoi Technologii. Vysshaia Shkola, Moskva 1985.

[17] Ochkov V.: Matcad 14 dlja Studentov, Inzhenerov i Konstruktorov. BHV, Sankt-Peterburg 2007.