Professor Volodymyr Starchevskyy – 60th Anniversary

2018;
: pp. l-ll
1
Lviv Polytechnic National University
2
Lviv Polytechnic National University