Study on Heterogeneous Catalytic Oxidative Dehydrogenation of Isopropylbenzene to α-Methylstyrene

2022;
: pp. 507 - 514
Authors:
1
Lviv Polytechnic National University

The influence of the FeBiMoO catalysts composition on their properties in the oxidative dehydrogenation reaction of isopropylbenzene has been studied. The catalyst with the atomic ratio of active components Fe : Bi : Mo = 2 : 1 :2 was found to be the optimum for the maximum yield of α-methylstyrene. The assumption that the improvement of catalytic properties is due to the formation of a ternary compound Fe2Bi3Mo2O12, which provides optimal acid-base properties of the catalytic surface, has been approved. The kinetic regularities of the process have been investigated on the catalyst of optimal composition and kinetic equations describing the process have been proposed.

[1] Dolgin, I.S.; Zarubin, Y.P.; Purygin, P.P. Poluchenie sopolimera stirola i α-metilstirola s ispolzovaniem razlichnykh anionnykh i neionogennykh emulgatorov. Butlerovskie soobshchenia 2017, 52, 138-143. ROI: jbc-01/17-52-11-138
[2] Grigoryev, I.V.; Ziganshyna, A.V.; Stepanova, L.Y.; Mustafina, S.A.; Abdrashytov, Ya.M. Modelirovanie protsessa sopolimerizatsii α-metilstirola s maleinovym angidridom v geterogennoj srede. Vestnik tekhnologicheskogo universiteta 2017, 20, 5-9.
[3] Dolgin, I.S.; Purygin, P.P. Sintez novykh sopolimerov na osnove 4-metilstirola i α-metilstirola metodom emulsionnoj polimerizatsii, Innovatsionnye materialy i tekhnologii, 9-11.01.2019, Minsk, 228-233.
[4] Dolgin, I.S.; Purygin, P.P.; Zarubin, Y.P. Issledovanie dielektricheskikh svoistv sopolimerov na osnove 2,3,4,5,6-pentaftorstirola, stirola, 4-ftor-α-metilstirola i α-metilstirola. Butlerovskie soobshchenia 2019, 60, 87-90.
[5] Scott, K.P. Method for Producing Alpha-Methylstyrene from Cumene. RU2619117C2, May 12, 2017.
[6] Fedotov, A.S.; Uvarov, V.I.; Tsodikov, M.V.; Paul, S.; Simon, P.; Marinova, M.; Dumeignil, F. Dehydrirovanie Kumola v α-Metylstirol na Poristykh Keramicheskykh Catalyticheskykh Converterakh Sostava [Re,W]/γ-Al2O3(K,Ce)/α-Al2O3 i [Fe,Cr]/γ-Al2O3(K,Ce)/α-AL2O3. Neftekhimia 2020, 60, 810-826.
[7] Zhyznevskiy, V.; Fedevych, Ye.V. Perspektivnye Catalyticheskye Processy Poluchenia Acrylatnykh Monomerov; Svit: Lviv, 1991.
[8] Haber, J. Selectivity in Heterogeneous Сatalytic Oxidation. Pure Appl. Chem. 1978, 50, 923-940. https://doi.org/10.1351/pac197850090923
[9] Zhyznevskiy, V.; Tsybukh, R.; Gumenetskiy, V. Physico-Chemical and Catalytic Properties of Fe-Bi-Mo-O Catalysts in the Oxidative Dehydrogenation of Ethylbenzene. React. Kinet. Сatal. Lett. 2000, 71, 209-215. https://doi.org/10.1023/A:1010354521633
[10] Tsybukh, R.; Zhyznevskiy, V.; Gumenetskiy, V. Okysnuvalne degidruvannia etylbenzolu v styrol na Fe-Bi-M-O oksydnykh katalizatorakh. Ukr. Khim. J. 2001, 67, 93-97.
[11] Zhyznevskiy, V.; Fedevych, Ye.; Tsybukh, R.; Fedevych, O. Kinetychni zakonomirnosti okysnuvalnogo degidruvannia etylbenzolu na Fe2BiMo2Oх katalizatori. Kataliz i naftokhimia 2012, 21, 81-85.
[12] Zhyznevskiy, V.; Gumenetskiy, V.; Shyshchak, O.; Tsybukh, R. Ultrasonic Activation of the Catalysts of Ethylbenzene Dehydrogenation to Styrene. Chem. Chem. Technol. 2012, 6, 225-228. https://doi.org/10.23939/chcht06.02.225
[13] Zhyznevskiy, V.; Gumenetskiy, Tsybukh, R.; Kudatska, T. Okysnuvalne degidruvannia etylbenzolu do styrolu na Fe-Bi-Mo-Ox katalizatorakh. Ukr. Khim. J. 2000, 66, 96-102.
[14] Mamedova, М.Т. Okislitelnoe Dehydrirovanie Etylbenzola v Styrol na Otrabotannom Alumokhromovom Katalizatore. Zh. Prikl. Khim. 2020, 93, 483-489.
[15] Tarasov, A.L.; Finashina, E.D. Okislitelnoe Dehydrirovanie Etylbenzola v Styrol na Smeshannom Oksidnov Katalizatore Mo–V–Te–Nb–O v Usloviyakh Termicheskogo i SVC-nagreva. Zh. Phys. Khim. 2019, 93, 40-45.
[16] Kostynyuk, A.; Nikolenko, M. Iron Molybdate Catalyst Stabilized by Calcium Oxide for Methanol to Formaldehyde Conversion. Chem. Chem. Technol. 2011, 5, 89-93. https://doi.org/10.23939/chcht05.01.089
[17] Zhyznevskiy, V.; Gumenetskiy, V.; Matskiv, O.; Shyshchak, O. Effect of Barium Salts on Physico-Chemical and Catalytic Properties of Fe-Te-Mo-Ox Catalyst for Oxidative Amonolysis of Isobutyl Alcohol. Chem. Chem. Technol. 2013, 7, 15-21. https://doi.org/10.23939/chcht07.01.015
[18] Kharlamov, V.V.; Bogomolov, N.V.; Mirzabekova, N/V/ Sravnenie razlichnykh metodov obrabotki termodesorbtsionnykh dannykh. Zh. Phys. Khim. 1976, 2, 343-346.
[19] Set of X-Ray Diffraction Data Cards; Joint Comvittee on Chemical Analysis by x-ray diffraction methods: Philadelphia, 1967.
[20] Noterman, T.; Keulks, G.; Sklyarov, A.V.; Vinogradova, O.M.; Frolov, A.M.; Mardolis L.Ya.; Krylov, O.V. Physicochemical and Catalytic Properties of Bismuth – Iron – Molybdenium Catatysts. Kinet. Katal. 1976, 17, 758-764.
[21] Ai, M. The relationship Between the Oxidation Activity and the Acid-Base Properties of Fe2O3-based Mixed Oxides: I. The Fe2O3–V2O5 and Fe2O3–MoO3 Systems. J. Catal. 1978, 52, 16-24. https://doi.org/10.1016/0021-9517(78)90118-5