In Memory of Professor Michael Bratychak (1946–2023)

1
Lviv Polytechnic National University
2
Lviv Polytechnic National University