Volume 4, Number 2, 2010

In this Number

(18 papers)

Volodymyr Dibrivnyi, Natalya Boutylina, Galyna Melnyk, Yurij Raevskyi and Yurij Van-Chin-Syan

Nikolay Iloukha, Zoya Barsova, Irina Cwhanovskaya and Valentina Timofeeva

Volodymyr Kislenko, Liliya Oliynyk and Svyatoslav Ivanyshyn

Vladimir Babkin, Andrei Tsykanov, Olga Buzinova, Gennady Zaikov and Alexander Rahimov

Michael Bratychak, Taras Chervinskyy, Olena Shust and Olena Shyshchak