Volume 4, Number 2, 2010

In this Number

(18 papers)
Volodymyr Dibrivnyi, Natalya Boutylina, Galyna Melnyk, Yurij Raevskyi and Yurij Van-Chin-Syan
Nikolay Iloukha, Zoya Barsova, Irina Cwhanovskaya and Valentina Timofeeva
Volodymyr Kislenko, Liliya Oliynyk and Svyatoslav Ivanyshyn
Vladimir Babkin, Andrei Tsykanov, Olga Buzinova, Gennady Zaikov and Alexander Rahimov
Michael Bratychak, Taras Chervinskyy, Olena Shust and Olena Shyshchak