Structure and Application of ED-20 Epoxy Resin Hydroxy-Containing Derivatives in Bitumen-Polymeric Blends

https://doi.org/10.23939/chcht09.01.069
Received: February 02, 2014
Revised: March 18, 2014
Accepted: March 25, 2014
Authors: 

Ostap Ivashkiv, Olena Astakhova, Olena Shyshchak, Marta Plonska-Brzezinska and Michael Bratychak

Ostap Ivashkiv-1, Olena Astakhova-1, Olena Shyshchak-1, Marta Plonska-Brzezinska-2 and Michael Bratychak-1

  1. Lviv Polytechnic National University, 12, St. Bandera str., 79013 Lviv, Ukraine; mbratych@polynet.lviv.ua
  2. Institute of Chemistry, University of Bialystok, 1, Hurtova str., 15-399, Bialystok, Poland

New hydroxy-derived resin with primary hydroxy and epoxy groups has been synthesized on the basis of ED-20 epoxy resin and PolyTHF-2000 oligoether. The structures of the synthesized derivative and the product based on ED-20 epoxy resin and 1,4-butanediol which was synthesized by us earlier have been confirmed by IR- and NMR spectroscopy. The synthesized derivatives were investigated as polymeric components for bitumen-polymeric blends.

[1] Mark H.: Encycl. Polym. Sci. & Techn., 2005, 9, 705.
[2] Malashonok B.: Budivnytsvo Ukrainy, 2005, 3, 43.
[3] Iatsyshyn O., Astakhova O., Shyshchak O. et al.: Chem. & Chem. Techn., 2013, 7, 73.
[4] Bashta B., Astakhova O., Shyshchak O. and Bratychak M.: Chem. & Chem. Techn., 2014, 8, 309.
[5] Bratychak M., Ivashkiv O. and Astakhova O.: Dopovidi Nats. Acad. Nauk Ukrainy, 2014, 8, 97.
[6] Toroptseva A., Belgorodskaya K. and Bondarenko V.: Laboratornyi Praktikum po Khimii s Technologii VMS. Khimiya, Leningrad 1972.
[7] Gosudarstwennye Standarty: Nefteprodukty, Masla, Smazki, Prysadki: Izd-vo Standartov, Moskwa 1987.
[8] Gun R.: Neftyanye Bitumy. Khimiya, Moskwa 1973.
[9] Diyarov I.: Khimiya Nefti. Khimiya, Leningrad 1990.
[10] Zheng L., Minggin X., Zhaohui Z. et al.: Petrol. Sci. & Techn., 2003, 21, 1317.
[11] Perez-Lepe A., Martinez-Boza F. and Gallegos C.: Appl. Polym. Sci., 2007, 103, 1166.
[12] Isagulyanc V.: Khimiya Nefti. Khimiya, Moskwa 1965.