Hydrocarbon compounds and plausible mechanism of gas generation in “shale” gas prospective silurian deposits of Lviv paleozoic depression

https://doi.org/10.23939/jgd2017.01.036
Received: April 10, 2017
1
Institute of Geology and Geochemistry of Combustible Minerals of NAS of Ukraine
2
Institute of Geology and Geochemistry of Combustible Minerals of NAS of Ukraine
3
Institute of Geology and Geochemistry of Combustible Minerals of NAS of Ukraine
4
Institute of Geology and Geochemistry of Combustible Minerals of NAS of Ukraine
5
Institute of Geology and Geochemistry of Combustible Minerals of NAS of Ukraine
6
Institute of Geology and Geochemistry of Combustible Minerals of NAS of Ukraine

Purpose. Investigations of composition of gas within closed porosity (fluid inclusions and closed pores in rocks) of prospective gas-bearing Silurian graptolitic argillites of Lviv Paleozoic depression and ground of plausible mechanism and dynamics of gas generation during “shale” gas formation in productive strata of black-shale formations of the region. Methodology. The composition of volatile fluid inclusions and closed pores of rocks, and their relative gas saturation and water saturation were determined by mass spectrometric chemical method. Inclusions and closed pores were opened by crushing a standard sample (sample weight 200 mg, +1-2 mm fraction) in a small metal cylindrical mortar between two plane-parallel hard carbide alloy (pobedit) surfaces in high vacuum (approx. 1×10-3 Pa). Results. According to data for mineral-fluidological research, methane prevails (up to 100 vol.%) with minor content of ethane, carbon dioxide and nitrogen in gas phase of fluid inclusions and closed pores of Silurian graptolitic argillites of Lviv Paleozoic depression. Lack of the steam may indicate “dryness” of hydrocarbon-bearing systems, and low values of relative gas saturation – the conversion of organic matter as a source of volatile hydrocarbon compounds at the low (mainly, litostatic) pressures. This indicates the reality of passage of processes of gas production during the transformation of organic matter of argillite strata. Higher by one order the relative gas saturation of inclusions in calcite, which healed subvertical fractures in argillites, had the appearance of the steam indicates the likely influx of deep-seated migrating fluids via powerful crack systems. It was grounded that the plausible mechanism and dynamics of gas generation followed by capture of gas in free state and sorption and occlusion within rocks, intensified by influence of deep-seated fluids. It is based on a comparison of data on the composition of volatile compounds of fluid inclusions and closed pores of prospective gas-bearing argillites and sorption-generation processes of methane generation in coal, based on the principle of unity of nature of transformation of dispersed and concentrated form of organic matter. Originality. For the first time relics of renewable, almost substantially hydrocarbon anhydrous (dry) fluids in fluid inclusions and closed pores (cavities, cracks) of shale gas prospective graptolitic argillites of the Paleozoic of the Volyn-Podillya there were found. This indicates the presence geo-fluid-dynamic conditions, both for the generation of hydrocarbons in the conversion of organic matter, absorbed and occluded by mineral and organic component of rocks at the stage of katagenesis, and the influx of deep-seated hydrocarbon fluids, and thus confirms shale gas potential of mineral resources of the region. Practical significance. The influence of volatile compounds in closed porosity (fluid inclusions and closed pores of host rocks (graptolitic argillites)) for the total gas-bearing potential of shale-bearing strata is estimated, which will be significant, regardless of other aspects of the problem (especially social and environmental issues), for the eventual estimate of shale gas resources (reserves).

 1. Bezruchko К. А., Kurovets I. M., Burchak О. V., Ba­lalayev О. К. Otsinka hazogeneratsiinoho poten­tsialu slantsevykh vidkladiv syluru Volyno-Po­dil's'koi okrayiny Skhidnoyevropeis'koi platformy [Gas-generation potential estimation of Silurian shale deposits of Volhyno-Podillya margin of East Europian platform]. Geodynamics, 2015, no. 2 (19), pp. 34–46 (in Ukrainian).
 2. Chekaliuk E. B. Predel'nye davleniia generatsii ugol'­nyh gazov v proсesse metamorfizma ugley [Limit pressures of coal gases generation in the process of the metamorphism of coals]. Geologiya i geokhimiya goryuchih iskopaemyih [Geology and Geochemistry of Combustible Minerals], Kyiv: Nauk. dumka, 1990, issue 74, pp. 1–4 (in Russian).
 3. Dmitrievskiy A. N., Balaniuk I. E., Vysotskiy V. I., Karakin A. V. Poligennaia model formirovaniia bituminoznyh poiasov planety [Polygenic model of bituminous belts of the planet]. Degazatsija Zemli i genezis neftegazovyh mestorozhdenij (k 100-letiiu so dnia rozhdeniia akademika P. N. Kropotkina) [Degazation of the Earth and genesis of oil and gas fields (for the 100th anniversary since the birthday of academician P. N. Kropotkin)], Moscow: GEOS, 2011, pp. 370–389 (in Russian).
 4. Dryhant D. M. Nyzhniі i seredniі paleozoі Volyno-Podil's'koyi okrayiny Skhidno-Yevropeіs'koyi plat­formy ta Peredkarpats'koho prohynu [Lower and middle Paleozoic of Volyn-Podіlsk margin of the East European platform and Precarpathian De­pression]. Naukovi zapysky Derzhavnoho pryrod­nychoho muzeyu NAN Ukrayiny [Scientific notes of the State Natural Museum of the NAS of Ukraine], 2000, vol. 15, pp. 24–129 (in Ukrainian).
 5. Einasto R. E., Kotyk V. A., Yushkevich V. I. Formatsionnaya zonalnost' v silurijskih kraevyh bassejnah zapada Russkoj platformy [Formational zoning in Silurian boundary basins of the West of the Russian platform]. Tipy osadochnyh formatsij neftegazonosnyh basseinov [Types of sedimentary formations of oil- and gas-bearing basins], Moscow: Nauka, 1980, pp. 228–242 (in Russian).
 6. Fіlіpovich V. E., Kudryashov O. I. Slantsevyj gaz: uroki polskogo opyta i chto neobhodimo uchest' pri pomoshchi dannyh DDZ na Oleskoj ploschadi v Zapadnoj Ukraine [Shale gas: lessons of Polish experience and what to consider using remote sensing data on the square Olesky in Western Ukraine]. Nafta і gaz Ukraуiny : Materialy 9-oуi Mizhnarodnoyi naukovo-praktychnoi konferencii “Nafta i gaz Ukrayiny–2013”. Do 20-richchya Ukraуins'koуi naftogazovoуi akademіуi (Yarem­che, 04–06 veresnya 2013 r.) [Oil and gas of Ukraine: Abstracts of the 9th International Scientific-Practical Conference “Oil and gas of Ukraine–2013”. For the 20th anniversary of Ukrainian Oil and Gas Academy (Yaremche, September, 4–6, 2013]. Lvіv: Tsentr Evropy, 2013, pp. 172–174 (in Ukrainian).
 7. Geologicheskiy slovar'. V tr'ekh tomakh. Izdanie tret'e, pererab. i dop [Geology dictionary. In three volumes. Edition third, overwork. and compl.]. Editor-in-chief О. V. Petrov. V. 3. R–Ia, SPb.: Publishing house VSEGEI, 2012, 440 p. (in Russian).
 8. Hubych I., Krups'kyi Yu., Lazaruk Ya., Syrota T. Aktual'ni aspekty heolohiyi ta heokhimiyi slantsevoho hazu Volyno-Podillya [Important aspects of geo¬logy and geochemistry of shale gas of the Volyn-Podillya]. Heoloh Ukrayiny [Ukrainian Geologist], 2012, no 1–2 (37–38), pp. 135–140 (in Ukrainian).
 9.  Kalyuzhnyi V. A. Osnovy ucheniia o mineraloobra¬zuyuschih flyuidah [Principles of knowledge about mineral forming fluids], Kyiv: Nauk. dumka, 1982, 240 p. (in Russian).
 10.  Kharkevych V., Misyura Ya. Vydobutok slantsevoho hazu na Oles'kiy dilyantsi – zahroza yakosti pytnykh prisnykh i mineral'nykh pidzemnykh vod [Extraction of shale gas in the Olesko area – a threat to the quality of drinking fresh and mineral underground waters]. Visnyk L'vivs'koho universytetu. Seriya heolohichna [Visnyk of the Lviv university. Series Geological], 2011, Issue 25, pp. 88–104 (in Ukrainian).
 11.  Khramov V., Lyubchak O. Mekhanizm heneratsiyi metanu v porovomu prostori vuhillya [The me¬chanism of the methane-generation in the porous space of coal]. Heolohiya i heokhimiya horyuchykh kopalyn [Geology and Geochemistry of Combustible Minerals], 2009, no 3–4 (148–149), pp. 44–54 (in Ukrainian).
 12. Кiriukov V. V., Novikova V. N., Kushch О. А., Nov­gorodtseva L. A. Nadmolekuliarno-porovaia struk­tura i sorbtsionnaia sposobnost' uglej v komplekse geologicheskih i termodinamicheskih faktorov prognoza i otsenki metanonosnosti ugol'nyh plas­tov iugo-zapadnogo Donbassa [Supramolecular structure and sorption ability of coal in the complex of geological and thermodynamical factors of the forecast and estimation of the methane presence of coal seams of the south-western Donbas]. Naukovi pratsi UkrNDMI [Scientific labours of the UkrSRMI], Donetsk: UkrNDMI, 2009, no 5 (part ІІ), pp. 274–281 (in Russian).
 13. Kosachev I. P., Izotov V. G., Sitdikova L. M., Kosa¬cheva E. M.. Glubinnye geoflyuidy kak poten¬tsialniy istochnik mestorozhdeniy uglevodorod¬nogo syria [Deep-seated geofluids as a potential source of hydrocarbon deposits]. Degazatsiya Zemli : geotektonika, geodinamika, geoflyuidy; neft' i gaz; uglevodorody i zhizn': Materialy Vse¬rossiiskoj konferencii s mezhdunarodnym uchas¬tiem, posvyaschennoj 100-letiyu so dnya rozh¬deniya akademika P. N. Kropotkina (Moskva, 18–22 oktyabrya 2010 g.) [Degazation of the Earth: geotectonic, geodynamic, geoflyuids; oil and gas; hydrocarbons and life: Materials of Russian conference with international participation devoted for the 100th anniversary since the birthday of academician P. N. Kropotkin (Moskow, October, 18–22, 2010)], Moscow: GEOS, 2010, pp. 378–381 (in Russian).
 14.  Krupskyi Yu. Z. Geodynamichni umovy formuvannya i naftogazonosnist' Karpats'koho ta Volyno-Podil'-s'koho regioniv Ukrayiny [Geodynamical condi¬tions of the formation and oil-gas presence of Carpathian and Volyn-Podillya regions of Uk¬raine], Kyiv: UkrDGRI, 2001, 144 p. (in Ukrai¬nian).
 15. Kurovets I., Drygant D., Naumko I., Kurovets S., Koltun Yu. Geological and physical-chemical characteristic of Lower Paleozoic deposits of Volhyno-Podillya, Western Ukraine. Biuletyn Państwowego Institutu Geologichnego, Warszawa: Państwowy Institut Geologichny–Państwowy Institut Badawczy, 2012, no. 449, pp. 119–130.
 16.  Kurovets' I. M., Dryhant D. M., Chepil' P. M., Chepu-senko P. S., Shyra A. I. Heoloho-petrofizychna kharakterystyka baseinovykh dribnozernystykh porid syluru pivdenno-zakhidnoyi okrayiny Skhidnoyevropeis'koyi platformy [Geological and petrophysical characteristic of basin grained rocks of the Silurian of South-Western margin of the East European platform]. Zbirnyk naukovykh prats' Instytutu heolohichnykh nauk NAN Ukrayiny [Collection of scientific labours of Institute of Geological Scienties], 2010, issue 3, pp. 279–285 (in Ukrainian).
 17. Kurovets' I. M., Mykhailov V. A., Zeikan O. Yu., Krups'kyi Yu. Z., Hladun V. V., Chepil' P. M., Huliy V.M., Kurovets' S. S., Kasyanchuk S. V., Hrytsyk I.H., Naumko I. M. Netradytsiini dzherela vuhlevodniv Ukrayiny : monohrafiya. U 8 kn. Kn. I. Netradytsiini dzherela vuhlevodniv: ohlyad problemy [Unconventional sources of hydrocar¬bons of the Ukraine: monograph. In 8 books. Book I. Unconventional sources of hydrocarbons : inspection of the problem], Kyiv: Nika-Tsentr, 2014, 208 p. (in Ukrainian).
 18. Kurovets' I., Naumko I., Chepusenko P., Chepil' P., Krups'kyi Yu. , Mykhailov V., Kurovets' S. Heo¬loho-geofizychni i mineraloflyuyidolohichni chyn¬nyky formuvannya "slantsevoho hazu" u poro¬dnykh kompleksakh Volyno-Podillya [Geological and geophysical as well as mineralofluidological factors of the "shale" gas formation in rock complexes of the Volyn-Podillya]. Heolohiya i heokhimiya horyuchykh kopalyn [Geology and Geochemistry of Combustible Minerals], 2011, no 1–2 (154–155), pp. 83–84 (in Ukrainian).
 19.  Linetskiy V. F. O kriteriiah flyuidoprovodimosti glu¬binnykh razlomov [On criteria for fluid conduction of deep-seated faults]. Geologiya i geohimiya goryuchih iskopaemyh [Geology and Geochemis¬try of Combustible Minerals], Kiev: Nauk. dumka, 1974, issue 39, pp. 3–9 (in Russian).
 20. Loktyev A. V., Pavlyuk M. I., Loktyev A. A. Perspektyvy vidkryttya pokladiv "slantsevoho" hazu v mezhakh Volyno-Podil's'koyi okrayiny Skhidnoyevropeys'koyi platformy [Perspectives of "shale" gas fields discovery in the Volyn-Podillya margin of the East European platform]. Heolohiya i heokhimiya horyuchykh kopalyn [Geology and Geochemistry of Combustible Minerals], 2011, no. 3–4 (156–157), pp. 5–23 (in Ukrainian).
 21. Lyzun S. O., Ivantsiv O. Ye., Dudok I. V., Naumko I. M., Kukhar Z. Ya. Zakonomirnosti rozpodilu metanu u kam'yanovuhil'nykh baseinakh Ukrayiny ta perspektyvy yoho vydobutku i vykorystannya [Regularities of methane distribution within coal-bearing basins of Ukraine and perspectives of its recovery and using]. Heolohiya i heokhimiya horyuchykh kopalyn [Geology and Geochemistry of Combustible Minerals], 2001, no. 2, pp. 122–128 (in Ukrainian).
 22. Lukin A. E. O prirode i perspektivah gazonosnosti nizkopronitsaemyih porod osadochnoy obolochki Zemli [On the nature and prospects of gas-presence low-permeability sedimentary rocks of the Earth's shell]. Dop. NAN Ukrayiny [Reports of the NAS of Ukraine], 2011, no 3, 114–123 (in Russian).
 23. Lukin A. E. Pryroda slantsevoho haza v kontekste problem neftehazovoy heolohyy [The nature of shale gas in the context of oil and gas geology problems]. Heolohyya і poleznye iskopaemye Mirovoho okeana [Geology and useful minerals of the World ocean], 2011, no 3 (25), pp. 70–85 (in Russian).
 24. Lukin A. E. Slantsevyj gaz i perspektivy ego dobychi v Ukraine. Statya 1. Sovremennoe sostoianie problemy slantsevogo gaza (v svete opyta osvoeniia ego resursov v SShA) [Shale gas and prospects of its production in Ukraine. Paper 1. Modern state of the problem of shale gas (in the aspect of experience of master of its resources in USA]. Geol. zhurn. [Geological journal], 2010, no 3, pp. 17–32 (in Russian).
 25. Lukin A. E. Slantsevyiy gaz i perspektivyi ego do¬byichi v Ukraine. Statya 2. Chernoslantsevye kompleksy Ukrainy i perspektivy ih gazonosnosti v Volyno-Podolii i Severo-Zapadnom Pricherno¬more [Shale gas and prospects of its production in the Ukraine. Paper 2. Black-shale complexes of Ukraine and prospects of its gas-bearing in the Volyn-Podillia and north-western Pre-Black Sea area]. Geol. zhurn. [Geological journal], 2010, no 4, pp. 7–23 (in Russian).
 26. Mykhailov V. A., Vakarchuk S. G. Zeikan O. Yu., Kasyanchuk S. V., Kurovets' I. M., Vyzhva C. A., Zagnitko V. M., Koval' A. M., Krups'kyi Yu. Z., Hladun V. V., Chepil' P. M., Stryzhak V. P., Kul'chyts'ka H. O. Netradytsiini dzherela vuhlevodniv Ukrayiny: monohrafiya. U 8 kn. Kn. 8. Teoretychne obgruntuvannya resursiv netradytsiinykh vuhlevodniv osadovykh baseiniv Ukrayiny [Unconventional sources of hydrocarbons of Ukraine: monograph. In 8 books. Book 8. Teoretical ground of resources of unconventional hydrocarbons of sedimentary basins of Ukraine], Kyiv: Nika-Tsentr, 2014, 280 p. (in Ukrainian).
 27.  Naumko I. M. Flyuyidnyi rezhym mineralohenezu po¬rodno-rudnykh kompleksiv Ukrayiny (za vklyu¬chennyamy u mineralakh typovykh parahenezysiv) [Fluid regime of mineral genesis of the rock-ore complexes of the Ukraine (based on inclusions in minerals of typical parageneses)]. Avtoreferat dys... d-ra heol. nauk : 04.00.02 / IHHHK NAN Ukrayiny [Thesis for a doctor's degree in geology : 04.00.02 / IGGCM of the NAS of Ukraine], Lviv, 2006, 52 p. (in Ukrainian).
 28. Naumko I. M. Hlybynni flyuyidy Zemli (za kysnevo-vodnevoyu modellyu M. P. Semenenka) [Deep Earth fluids (for oxygen-hydrogen model of M. P. Semenenko)]. Heokhronolohiya ta rudonos¬nist' dokembriyu ta fanerozoyu (do 110 richnytsi vid dnya narodzhennya akademika AN URSR Semenenka Mykoly Panteleimonovycha): zbirnyk tez dopovidei naukovoi konferentsii z mizhna¬rodnoyu uchastyu (Kyiv, 17–18 lystopada 2015 r.) [Geochronology and ore prospecting of the Pre-cambrian and Fanerozoic (to the 100-anniversary since the birthday of academician of the AS of UkrSSR Semenenko Mykola Panteleimonovych): collection of abstracts of scientific conference with international participation (Kyiv, November, 17–18, 2015], Kyiv, 2015, pp. 20–21 (in Ukrainian).
 29. Naumko I., Kalyuzhnyi V., Svoren' Yo., Zinchuk I., Bekesha S., Red'ko L., Sakhno B., Druchok L., Te¬lepko L., Belets'ka Yu., Matviyishyn Z., Sava N., Bondar R., Stepanyuk V. Flyuyidy postsedymen¬tohennykh protsesiv v osadovykh ta osadovo-vulkanohennykh verstvakh pivdenno-zakhidnoyi okrayiny Skhidnoyevropeys'koyi platformy i pry¬lehlykh heostruktur (za vklyuchennyamy u mine¬ralakh) [Fluids of postsedimentogenous processes within sedimentary and sedimentary-volcanoge¬nous strata in South-Western margin of the East European platform and adjoining geostructures (by inclusions in minerals)]. Heolohiya i heokhimiya horyuchykh kopalyn [Geology and Geochemistry of Combustible Minerals], 2007, no 4, pp. 63–94 (in Ukrainian).
 30. Naumko I. M., Kurovets I. M., Kurovets S. S. O voz¬mozhnom mehanizme gazogeneratsii v perspek¬tivnyh na "slantsevyiy" gaz otlozheniyah (na primere Volyno-Podolii, zapad Ukrainy). [Plau¬sible mechanism of gas generation in the per¬spective to "shale" gas deposits (on the example of the Volyn-Podolia, West Ukraine)]. Netraditsi¬onnye resursy uglevodorodov: Rasprostranenie, genezis, prognozy, perspektivy osvoeniia: Mate¬rialy Vserossiiskoj konferencii s mezhdunarodnym uchastiem (Moskva, 12–14 noyabrya 2013 g.) [Unconventional sources of hydrocarbons: Sprea¬ding, genesis, forecast, perspectives of master: Materials of Russian conference with international participation (Moscow, November, 12–14, 2013)], Moscow : GEOS, 2013, pp. 176–179 (in Russian).
 31. Naumko I. M., Kurovets' I. M., Kurovets' S. S., Sakh¬no B. E., Chepusenko P. S. Letki komponenty flyu¬yidnykh vklyuchen' u mineralakh i zakrytykh por porid perspektyvno slantsevohazonosnykh kom¬pleksiv paleozoyu Volyno-Podillya [Volatile of fluid inclusions and closed pores of rocks pro¬mising shale-gas Paleozoic complexes of the Vo¬lyn-Podillya]. Dopovidi NAN Ukrayiny [Reports of the NAS of Ukraine], 2013, no 11, pp. 116–123 (in Ukrainian).
 32. Naumko I. M., Kurovets' I. M., Kurovets' S. S., Sakh¬no B. E., Chepusenko P. S. Pervye dannye o sostave letuchih komponentov flyuidnyh vklyuchenij v mineralah perspektivno slantsevogazonosnyh kompleksov palezoia Volyno-Podolii (zapad Ukrainy) [First data on the composition of the volatile of fluid inclusions promising shale gas complexes of Palezoic of the Volyn-Podolia (West of Ukraine)]. ХV Vserossiiskaia konferenciia po termobaro¬geohimii: tezisy dokladov–materialy (Moskva, 18–20 sentiabria 2012 g.) [ХV Russian conference on thermobarogeochemistry: abstracts-materials (Moscow, September, 18–20, 2012)], Moscow: IGEM RAN, 2012, pp. 148–149 (in Russian).
 33. Naumko I. M., Kurovets' I. M., Sakhno B. E., Chepu¬senko P.S. Kompleksuvannya mineraloflyuyidolo¬hichnykh i petrofizychnykh metodiv: netradytsiinyi pidkhid do vyvchennya porid-kolektoriv vuhle¬vodniv (na prykladi L'vivs'koho paleozois'koho prohynu) [Integration of mineralofluidological and petrophysical methods: unconventional approach to the study of hydrocarbon reservoir rocks (for the example of Lviv Palaeozoic Depression)]. Dopo¬vidi NAN Ukrayiny [Reports of the NAS of Uk¬raine], 2009, no 1, pp. 106–113.
 34. Orlov O. O., Fedoryshyn D. D., Bondarchuk V. S., Loktyev A. V. Bitumonaftohazoheolohichne rayonuvannya i perpektyvni vidklady dlya vydobutku vuhlevodniv z netradytsiinykh kolektoriv u zakhidnykh oblastyakh Ukrayiny [Bitumen-oil-gas-geological zoning and perspective deposits for extraction of hydrocarbons from unconventional reservoirs in western areas of Ukraine]. Nafta і gaz Ukraуiny: Materialy 9-oуi Mizhnarodnoyi nau¬kovo-praktychnoi konferencii "Nafta i gaz Uk¬rayiny–2013". Do 20-richchya Ukraуins'koуi naf¬togazovoуi akademіуi (Yaremche, 04–06 veresnya 2013 r.) [Oil and gas of Ukraine : Abstracts of the 9th International Scientific-Practical Conference "Oil and gas of Ukraine–2013". For the 20th anniversary of Ukrainian Oil and Gas Academy (Yaremche, September, 4–6, 2013], Lviv: Tsentr Yevropy, 2013, pp. 167–169 (in Ukrainian).
 35.  Pavlyuk M., Dudok I., Naumko I., Byk S., Barto¬shyns'ka Ye. Hazonosnist' vidkladiv kam'yanovu¬hil'noho viku L'vivs'ko-Volyns'koho baseynu [Gas presence of deposits of the Carboniferous age of the Lviv-Volyn Basin]. Heolohiya i heokhimiya horyuchykh kopalyn [Geology and Geochemistry of Combustible Minerals], 2008, no 4, pp. 11–20 (in Ukrainian).
 36. Pavlyuk M., Pan'kiv R., Medvid' H. Hidroheokhi¬michna kharakterystyka syluriis'koho vodonosnoho kompleksu L'vivs'koho paleozoys'koho prohynu v konteksti problemy "slantsevoho" hazu [Hydro¬geochemical characteristic of the Silurian aquifer complex of the Lviv Paleozoic Depression in the context of "shale" gas problem]. Heolohiya i heokhimiya horyuchykh kopalyn [Geology and Geochemistry of Combustible Minerals], 2013, no 3–4 (164–165), pp. 5–18 (in Ukrainian).
 37. Poprava P. Potencjał występowania złóż gazu ziem¬nego w łupkach dolnego paleozoiku w basenie bałtyckim i lubelsko-podlaskim. Przegląd Geol, 2009, vol. 58, no. 3, pp. 226–249.
 38. Poprava P. Shale gas hydrocarbon system – North American experience and European potential. Przegląd Geol, 2009, vol. 58, no. 3, pp. 216–225.
 39. Solovjov N. N. Тectonodinamicheskie faktory prinu¬ditel'nogo uglevodorodnogo massoobmena v pod¬zemnoj hidrosfere osadochnyh baseinov [Тectonic-dynamic factors of the compulsory hydrocarbon mass-exchange in the underground hydrosphere of sedimentary basins]. Degazatsija Zemli i genezis neftegazovyh mestorozhdenij (k 100-letiiu so dnia rozhdeniia akademika P. N. Kropotkina) [Dega¬zation of the Earth and genesis of oil and gas fields (for the 100th anniversary since the birthday of academician P. N. Kropotkin)], Moscow: GEOS, 2011, pp. 344–350 (in Russian).
 40.  Solovjov N. N. Тectonodinamicheskiy mehanizm de¬gazatsii podzemnoj hidrosfere pri formirovanii zalezhei gaza [Тectonic-dynamic mechanism of the degazation of the underground hydrosphere under formation of gas deposits]. Doklady AN SSSR [Reports of the AS of USSR], 1986, vol. 286, no 6, pp. 947–950 (in Russian).
 41. Stavyts'kyi E. A., Holub P. S. Rezul'taty kompleksnykh doslidzhen' ta obgruntuvannya perspektyvnykh zon i polihoniv dlya poshukiv slantsevoho hazu [Re¬sults of complex investigations and basis of prospective areas and landfills to the shale gas searching]. Mineral'ni resursy Ukrayiny [Mineral resources of Ukraine], 2011, no 2, pp. 4–12 (in Ukrainian).
 42.  Zagnitko V., Huliy V., Mykhailov V., Naumko I., Kul'chyts'ka H., Kurovets I., Sakhno B. Heokhimichni umovy formuvannya "slantsevoho" hazu Ukrayiny [Geochemical conditions of formation of "shale" gas of Ukraine]. Heolohiya i heokhimiya horyuchykh kopalyn [Geology and Geochemistry of Combustible Minerals], 2011, no 1–2 (154–155), p. 58 (in Ukrainian).
 43. Zagnitko V., Mykhailov V. Heokhimichni osoblyvosti hazovoyi skladovoyi hazonosnykh slantsevykh tovshch Ukrayiny [Ukraine's shale bearing strata gas: Geochemical features]. Visnyk Kyivs'koho natsional'noho universytetu imeni Tarasa Shevchenka. Heolohiya. [Proceedings of the Kyiv university. Series of the geology], 2014, no 1 (64), pp. 11–17 (in Ukrainian).
 44. Zherebets'ka L., Lyubchak O., Khokha Yu., Khra¬mov V. Меkhanizm heneratsii metanu z orhanich¬noi rechovyny vuhillya [Methane-generating me¬chanism from organic matter of coal]. Heolohiya i heokhimiya horyuchykh kopalyn [Geology and Geochemistry of Combustible Minerals], 2011, no 1–2 (154–155), p. 58 (in Ukrainian).
 45. Zinchuk I. M., Naumko I. M., Kalyuzhnyi V. A. Sakhno B.E. Letki komponenty flyuyidnykh vklyuchen' u mineralakh zhyl'no-prozhylkovykh utvoren' pe¬spektyvno naftohazonosnykh tovzhch Lvivs'koho paleozois'koho prohynu [Volatile of fluid inclusions of vein-veinlet formations of promising oil-gas strata of the Lviv Palaeozoic depression]. Geologiya i geokhimiya goryuchyh kopalyn [Geology and Geochemistry of Combustible Minerals], 2003, no. 2, pp. 18–27 (in Ukrainian).