Complex research on the Carpathian geodynamic polygon 40 years

1
Carpathian Branch of Subbotin Institute of Geophysics of NAS of Ukraine
2
Carpathian Branch of the Institute of Geophysics of NAS of Ukraine
3
Department of Higher Geodesy and Astronomy of Lviv Polytechnic National University
4
Lviv Polytechnic National University
5
Department of seismicity of the Carpathian region of the S. I. Subbotin Institute of Geophysics NAS of Ukraine

In 1965 the complex researches on Carpathian geodynamic polygon were began and continued during 40 years. This paper is dedicated to the main results of the long-term researches.

1.    Karpatskyi heodynamycheskyi polyhon ./ Pod red. Ya.S.Podstryhacha, A.V.Chekunova.- M.: Sov. radyo, 1978,- 126 s.
2.    Hofshtein Y.D. Neotektonyka Karpat. - Kyev: Yzd-vo AN USSR, 1964. - 176 s.
3.    Tektonyka Ukraynskykh Karpat (obiasnytelnaia zapyska k tektonycheskoi karte Ukraynskykh Karpat m-ba 1:200 000). / Otv. Red. Kruhlov S.S., Lvov, UkrNYHRY, 1986,- 152 s.
4.    Evseev S.V. Yntensyvnost zemletriasenyi Ukrayni // V sb.: Seismychnost Ukrayni. - Kyev: Naukova dumka, 1969. - S.32-55.
5.    Novyi kataloh sylnykh zemletriasenyi na terrytoryy SSSR s drevneishykh vremen do 1975 h. / Otv.red. N.V.Kondorskaia, N.V.Shebalyn/. - M.: Nauka, 1977.-535 s.
6.    Kostiuk O., Sahalova Ye., Pronyshyn R., Rudenska 1., Kendzera O. Kataloh zemletrusiv Karpatskoho rehionu za 1091-1990 r.r. // Pratsi NTSh - Lviv, 1997. - S.121-137.
7.    Pronyshyn R.S., Pustovytenko B.H. Nekotorne aspekty seismycheskoho klymata y pohody v Zakarpate. - Yzv. AN SSSR. Fyzyka Zemly, №10, 1982. - S.74-81.
8.    Pronyshyn R.S. Rozvytok seismichnoho protsesu v Zakarpatti za 1961-2000 roky. //Tezy dopovidei II Mizhnarodnoi konferentsii “Heofizychnyi monitorynh nebezpechnykh heolohichnykh protsesiv ta ekolohichnoho stanu seredovyshcha”, Kyiv, 8-10 zhovtnia 2001 roku. - Kyiv: Vyd-vo Kyivskoho universytetu, 2001. - S. 20-21.
9.    Sovremennie dvyzhenyia Zemnoi kory na terrytoryy zapadnoi polovyny Evropeiskoi chasty SSSR / yzd. “Heodezyzdat" - 1958, 228 s.
10.    Bylynskaia L. M., Meshcheriakov Yu. A. O sviazn hradyentov skorostei vertykalnykh tektonycheskykh dvyzhenyi zemnoi poverkhnosty s seismychnostiu na prymere zapadnoi polovyny Evropeiskoi chasty SSSR // Dokl. AN SSSR - 1964. № 3, t. 154.
11.    Matskova V. A. Karta hradyentov skorostei sovremennnkh vertykalnykh dvyzhenyi zemnoi kory Evropeiskoi chasty SSSR y yssledovanyia peryodychnosty dvyzhenyi // V kn.: Sovremennie vertykalnne dvyzhenyia zemnoi kory / vyd-vo AN ERSR. Tartu - 1973, № 5.
12.    Karta    sovremennnkh    vertykalnykh    dvyzhenyi zemnoi kory Vostochnoi Evropi // Pod red. Meshcheriakova Yu. A. - 1:250 000 / HUHK - Moskva -1973, 1 l.
13.    Karta    sovremennnkh    vertykalnykh    dvyzhenyi zemnoi kory v Karpato-Balkanskom    rehyone // Hl. red. Y. Yoo / “Kartohrafyia” - Budapesht- 1985, 1 l.
14.    Karta    sovremennnkh    vertykalnykh    dvyzhenyi zemnoi kory na terrytoryy Bolharyn, Venhryy, HDR, Polshy, Rumnnyy, SSSR (evropeiskaia chast), Chekhoslovakyy / HUHK - Moskva -1986.
15.    Hofshtein Y. D. Karta hradyentov skorostei sovremennnkh vertykalnykh dvyzhenyi Evropeiskoi chasty SSSR // Heomorfolohyia - 1975. № 2.
16.    Kashyn L. A. y dr. Karta vertykalnykh dvyzhenyi zemnoi kory na terrytoryy SSSR // 7-y mezh. symp. po sovr. dvyzh. zemnoi kory”. Tez. dokl. / Tallyn - 1986. S. 59 - 60.
17.    I. D. Hofshtein, V. I. Somov, V. H. Kuznetsova. Vyvchennia suchasnykh rukhiv zemnoi kory v Karpatakh // vyd AN URSR / Naukova dumka - Kyiv-1971, 129 s.
18.    H. T Sobakar, V. Y. Somov, V. H. Kuznetsova. Sovremennaia dynamyka y struktura zemnoi kory Karpat y prylehaiushchykh terrytoryi // AN USSR ynst. Heofyzyky / yzd. “Naukova dumka”. Kyev - 1975 - S. 128.
19.    Karta sovremennnkh dvyzhenyi zemnoi kory v Karpato-Balkanskomu rehyone 1:1 000 000. pod red. Y. Yoo/ yzd. „Kartohrafyia”. Budapesht - 1979-2 l.
20.  Joo Г, Csati Е., Jovanovich Р. et al. “Recent vertical crustal movements of the Carpatho - Balkan region”/ Budapest, 1979 - 13p.
21.    Karta sovremennnkh vertykalnykh dvyzhenyi zemnoi kory Karpato-Balkanskoho rehyona pod. Red.Y. Yoo/ yzd. „Kartohrafyia”. Budapesht - 1985-2 l.
22.    V.Y. Somov „Sovremennaia napravlennost razvytyia tektonycheskykh struktur Karpato- Balkanskoho rehyona (po dannim ynstrumentalnnkh yssledovanyi)” 7 Heofyzycheskyi zhurnal, 1990-12, № 6 - S. 39-47.
23.    Somov V.I., Dzhun Y.V., Rakhimova I.Sh., Skryl V.A., Yevseieva E.M. „Statystychni metody v suchasnii heodynamitsi Karpato-Dynarskoho rehionu”/ AN Ukrainy In-t. heofizyky im. S.I. Subotina// vyd. „Naukova dumka” - Kyiv, 1992 - 252 s.
24. Tretyak К., Smirnova О. Velocity maps of modern vertical deformations of the Earth surface of the Ukraine mountain system. // Report on Geodesy - Warszawa - 1998. №3. P.147-15
25.    Tretyak K. R. Karta suchasnykh hradiientiv shvydkostei vertykalnykh deformatsii zemnoi poverkhni Krymskoho pivostrova // Zbirnyk Heodynamika” / Vyd. NU “Lvivska politekhnika”. - 1999. 134 s„ №1(2). S. 22-30.
26.    Demediuk M.S., Sidorov I.S., Tretiak K.R. Vplyv Rikskoho tektonichnoho rozlomu na deformatsii napirnoho truboprovodu Tereblia-Rikskoi HES // Heodeziia, kartohrafiia i aerofotoznimannia. - 1993. - № 55. - S. 14-22.
27. H. Demediuk N.S., Tretiak K.R. O Rykskom tektonycheskom razlome Karpat // Heodezyia, kartohrafyia y aerofotosemka. - 1992,- Vip. 54 . S. 27-34.

28. Zablotsky F., Tretyak К., Ostrovsky A. Earth's cryst deformations by means precise geodetic measurements // Geodynamics of Northern Carpathians - Warsaw: Reports on geodesy. - 1998. -№6(36). P. 111-118.
29. Latinyna L.A., Verbytskyi T.Z., Yhnatyshyn V.V. O deformatsyonnikh protsessakh v Severo- Vostochnoi chasty Karpato-Balkanskoho rehyona.// Fyzyka Zemly.-1995, №4, s.3-16.
30. Verbytskyi T.Z., Kuznietsova V.H., Kutas R.1. ta in. Metodyka obrobky i analizu danykh heofizychnoho monitorynhu seismotektonichnykh protsesiv u Zakarpatti ta deiaki rezultaty yikh vykorystannia // Heofiz. zhurn. - 2000. - T 22, -№ 3.-S.9-17.
31. Varha P., Verbytskyi T.Z., Latinyna L.A. y dr. Horyzontalnie deformatsyy zemnoi kori v Karpatskom rehyone. // Nauka y tekhnolohyia v Rossyy. -2002. -№ 7 (58) - S. 5-8.
32. Verbytskyi T.Z. Heoakustycheskyi metod neprerivnoho kontrolia napriazhenno-deformyrovannoho sostoianyia zemnoi kori.//Heofyz.zhurnal.-1984. -6, №1. -S.55-61.
33.    Verbytskyi T.Z., Boiko B.D., Struk Ye.S., Nazarevych A.V. Heoakustycheskye y mykroseismycheskye yssledovanyia sostoianyia zemnoi kori na Karpatskom prohnostycheskom polyhone. // Sovremennie heodynamycheskye protsesom y prohnoz zemletriasenyi. - K.: Nauk, dumka, 1987, -S. 57-61.
34.    Kuznietsova V.H. Lokalnie vremennie yzmenenyia heomahnytnoho polia v seismoaktyvnom zakarpatskom prohybe. // Heofyz. zhurn.-1981.-3, №6.-s. 105-110.
35.    Maksymchuk V., Horodyskyi Yu., Kuznietsova V. Dynamika anomalnoho mahnitnoho polia Zemli.- Lviv: Yevrosvit. 2001. 306 s.
36.    Kuznietsova V.H., Maksymchuk V.E. Yzuchenye varyatsyi heomahnytnoho polia v sviazy s seismoprohnostycheskymy yssledovanyiamy v Karpatakh // Razvytye seismoprohnostycheskykh yssledovanyi na Ukrayne. - Kyev: Naukova dumka, 1983,-s. 181-184.
37.    Kuznietsova V.H., Maksymchuk V.E., Horodiskyi Yu.M., Klymkovych T.A. Yzuchenye sviazy anomalnykh zffektov v heomahnytnom pole s seismycheskym rezhymom Karpat: Fyzyka Zemly, №3, 2005, S.61-67.
38.    Maksymchuk V.Iu., Kuznietsova V.H., Verbytskyi T.Z. ta insh. Doslidzhennia suchasnoi heodynamiky Ukrainskykh Karpat. - Kyiv, Naukova dumka, 2005, -254s.