Features of deep structure of Earth crust of Korsun`-Novomyrgorodskyy and Novoukrainskyy rocks massivs by seismic data

2009;
: 76-83
Authors:
1
Subbotin Institute of geophysics of National Academy of Sciences of Ukraine

The structure of Korsun`-Novomyrgorodskyy and Novoukrainskyy massifs was examined with the use of following surroundings characteristics: the morphology of reflected surfaces, thickness of the earth’s crust, peculiarities of rocks velocity section, density of distribution of exchange points, the exchange faculty and linked exfoliation of surroundings.

Was made the conclusion that the differences in the crust structure of testing granite massifs concerns to upper 15-17 km to the surface K2, in deeper area its were smoothed. It can be evidence about the similar formation history of Korsun`-Novomyrgorodskyy granites rapakiwi pluton and Novoukrainskyy massive of trahitoid granites and their connection with united magma source. That opens the new opportunities for discovering of uranium and less-common metal sources.

 1. Hlubynnoe stroenye y seysmychnost' Karel'-skoho rehyona y eho obramlenyya / Kol. avt. pod red. N.V. Sharova. – Petrozavodsk. KarNTs RAN, 2004. – 353 s.
 2. Hordyenko V.V. Hordyenko Y.V., Zavhorod-nyaya O.V., Kovachykova S., Lohvynov Y.M., Tarasov V.N., Usenko O.V. Ukraynskyy shchyt (heofyzyka, hlubynnыe protsessы) – Kyev: YHF, 2005 – 210 s.
 3. Drohytskaya H.M., Zayats V.B., Ysanyna Э.V. Rezul'-tatы statystycheskoy obrabotky materyalov MOVZ po Kyrovohradskomu rudnomu rayonu (Ukraynskyy shchyt) // Materyalы nauchno-praktycheskoy konferentsyy «Sovremennыe heofyzycheskye tekhnolohyy», posvyashchennoy 90-letyyu obrazovanyya Hornoy Akademyy – MHRY-RHHRU, 26-27 yyunya 2008 hoda. – Moskva, 2008. – S. 27.
 4. Drohytskaya H.M., Trypol'skyy A.A., Popov N.Y., Kazanskyy V.Y., Tarasov N.N., Sharov V.N. Seysmoheolohycheskaya pozytsyya Kyrovohrad-skoho rudnoho rayona v svyazy s lokal'nыmy neodnorodnostyamy poverkhnosty Mokho // Heofyzyka XXI stoletyya: 2006 hod. Sbornyk trudov Vos'mыkh heofyzycheskykh chtenyy ymeny V.V. Fedыnskoho. Moskva – Tver': HEOS. 2007. – S. 21–27.
 5. Yl'chenko T.V., Kryuchenko V.A. Rezul'tatы kom-pleksnoy ynterpretatsyy seysmycheskykh y hravymetrycheskykh dannыkh po profylyu HSZ XXV Babanky-Pyatykhatky // Heofyz. zhurn. – 1981. – 3, #1. – S. 94–105.
 6. Kryuchenko V.A. Sopostavlenye rezul'tatov sta-tystycheskoy obrabotky materyalov MOVZ y HSZ po profylyu Kanev-Nykolaev // Hlubyn-noe stroenye zemnoy korы y verkhney mantyy Ukraynы. – K.: Nauk. dumka, 1984. – S.3–15.
 7. Kryuchenko V.A., Ysanyna Э.V. Opыt kompleks-noy ynterpretatsyy materyalov MOVZ y hravymetryy v tsentral'noy chasty Ukrayn-skoho shchyta // Hlubynnoe stroenye zemnoy korы y verkhney mantyy Ukraynы. – K.: Nauk. dumka, 1984. – S.16–26.
 8. Kryuchenko V.A., Polovynkyn B.V., Trypol'-skyy A.A. Hlubynnoe stroenye zemnoy korы tsentral'noy chasty Ukraynskoho shchyta po profylyu HSZ Nykolaev-Kanev // Heofyz. zhurn. – 1981. – 3, #2. – S. 82–89.
 9. Kryuchenko V.A., Polovynkyn B.V., Shevchen-ko V.Y. Nekotorыe osobennosty stroenyya hlubynnыkh horyzontov zemnoy korы tsen-tral'noy chasty Ukraynskoho shchyta // Heol. zhurn. – 1985. – 5, #2. – S. 100–107.
 10. Kupryenko P.Ya., Makarenko Y.B., Starosten-ko V.Y., Lehostaeva O.V. Trekhmernaya plot-nostnaya model' zemnoy korы y verkhney mantyy Ynhul'skoho mehabloka Ukraynsko-ho shchyta // Heofyz. zhurn. – 2007. – T. 29. #2. – S. 17–41.
 11. Sollohub V.B. Lytosfera Ukraynы. – K.: Nauk. dumka, 1986. – 184 s.
 12. Starostenko V.Y., Kazanskyy V.Y., Drohyts-kaya H.M., Makyvchuk O.F., Popov N.Y., Ta-rasov N.N., Trypol'skyy A.A., Sharov V.N. Svyaz' poverkhnostnыkh struktur Kyrovo-hradskoho rudnoho rayona (Ukraynskyy shchyt) s lokal'nыmy neodnorodnostyamy korы y rel'efom razdela Mokho // Heofyz. zhurn. – 2007. – T. 29. #1. – S. 3–21.
 13. Starostenko V.Y., Pashkevych Y.K., Kutas R.Y. Hlubynnoe stroenye Ukraynskoho shchyta // Heofyz. zhurn. – 2002. – 24, #6. – S. 36–48.
 14. Trypol'skyy A.A., Sharov N.V. Lytosfera do-kembryyskykh shchytov severnoho polusharyya Zemly po seysmycheskym dannыm. – Petro-zavodsk: KarNTs RAN. – 2004. – 159 s.
 15. Shcherbakov Y.B. Petrolohyya Ukraynskoho shchyta. – L'vov: ZUKTs, 2005. – 364 s.  

 

Uncaught exception thrown in session handler.

PDOException: SQLSTATE[23000]: Integrity constraint violation: 1062 Duplicate entry '0' for key 'uid': INSERT INTO {sessions} (sid, ssid, uid, cache, hostname, session, timestamp) VALUES (:db_insert_placeholder_0, :db_insert_placeholder_1, :db_insert_placeholder_2, :db_insert_placeholder_3, :db_insert_placeholder_4, :db_insert_placeholder_5, :db_insert_placeholder_6); Array ( [:db_insert_placeholder_0] => TMzcstbXu5NYIvCAwwvzwkDptfdoVZTpTwdYGncp7-o [:db_insert_placeholder_1] => TMzcstbXu5NYIvCAwwvzwkDptfdoVZTpTwdYGncp7-o [:db_insert_placeholder_2] => 0 [:db_insert_placeholder_3] => 0 [:db_insert_placeholder_4] => 18.206.92.240 [:db_insert_placeholder_5] => nodeviewcount_views_limit|a:1:{i:7878;O:8:"DateTime":3:{s:4:"date";s:26:"2023-03-27 17:39:01.000000";s:13:"timezone_type";i:3;s:8:"timezone";s:15:"Europe/Helsinki";}} [:db_insert_placeholder_6] => 1679927941 ) in _drupal_session_write() (line 209 of /home/science/public_html/includes/session.inc).