The gravimetric network of Ukraine: state-of-the-art and future prospects

2009;
: 44-46
Authors:
1
Lviv Polytechnic National University

The present state and modernization of existing fundamental gravimetric network of Ukraine is observed. Under the perspective plan it is necessary to create highly accurate fundamental gravimetric network and gravimetric network of the 1-st class in the territory of Ukraine with the help of modern absolute and relative gravimeters. The points density and average distance between them for this gravimetric networks and also the recommendation about realization of fundamental network of Ukraine are given.

  1. Bondar A.L., Zayets' I.M., Kucher O.V. Stan ta osnovni napryamy rozvytku Derzhavnoyi heo-dezychnoyi merezhi Ukrayiny. // Visnyk heodeziyi ta kartohrafiyi. – 2001. – # 3. – S. 17–23.
  2. Dvulit P.D. Hravimetriya. – L'viv, 1998. – 195 s.
  3. Dvulit P.D. Fizychna heodeziya. – Kyyiv: Ekspres, 2008. – 256 s.
  4. Dvulit P.D., Savchuk S.H. Hravitatsiyne pole Zem-li ta rozvytok fundamental'noyi heodezych-noyi merezhi Ukrayiny // Visnyk heodeziyi ta kar-tohrafiyi. – 2002. – #2. – S. 10–12.
  5. Zayets' I.M., Kucher O.V. Derzhavna heodezychna merezha. – Kyyiv: Derzhavna kartohrafoheo-dezychna sluzhba Ukrayiny. – 2006. – S. 47–66.
  6. Kucher O., Renkevych O., Lepetyuk B., Zayets' I. Naukovo-tekhnichne zabezpechennya vprovad-zhennya referentsnoyi systemy koordynat dlya terytoriyi Ukrayiny // Suchasni dosyahnennya heodezychnoyi nauky ta vyrobnytstva. – 2003. – S. 23–31.
  7. Sydorenko H.S., Miroshnychenko O.M., Ku-cher O.V., Zayets' I.M. Problemy dosyahnennya vysokoyi tochnosti vymiriv pry pobudovi hra-vimetrychnoyi merezhi // Visnyk heodeziyi ta kartohrafiyi. – 2006. – #5. – S. 10–16.
  8. Sossa R. Stan i perspektyvy rozvytku topo-hrafo-heodezychnoyi ta kartohrafichnoyi diyal'-nosti v Ukrayini // Suchasni dosyahnennya heo-dezychnoyi nauky ta vyrobnytstva. – 2006. – S. 18–30.
  9. Torhe Vol'fhanh. Hravymetryya. – Moskva: Myr, 1999. – 428 s.
  10. Cheremshyns'kyy M., Kucher O. Vprovadzhennya svitovoyi heodezychnoyi systemy koordynat WCS-84 na terytoriyi Ukrayiny // Suchasni dosyahnennya heodezychnoyi nauky ta vyrob-nytstva. – 2000. – S. 10–12.