The rock tension fields of the frontal part of the Porkulets nappe of Ukrainian Carpathians in the Chorna Tysa river basin

2009;
: 59-62
Authors:
1
Institute of Geology and Geochemistry of Combustible Minerals

The article is devoted to the study of cracks, as sensitive indicators of the tense state of rock. On the basis of research of cracks the reconstruction of the fields of tensions is conducted for the rock of Trostyanets volcanic rock strata and adjoining formation in the basin of the river of Chorna Tysa.

  1. Bubnyak I.M., Bubnyak A.M. Trishchynuvatist' hir-s'kykh porid flishovoho kompleksu Ukrayin-s'kykh Karpat u mezhyrichchi Oporu ta Oryavy, yiyi tektonichne znachennya // Heodynamika – 2007 – # 1(6). – S. 16–19.
  2. Bыzova S.L., Beэr M.A. Osnovnыe osobennosty tektonyky sovet·skoy chasty flyshevыkh Kar-pat // Heotektonyka. – 1974. – # 6. – S. 81–96. https://doi.org/10.1111/j.1439-0434.1974.tb02783.x
  3. Hyntov O.B. Polevaya tektonofyzyka y ee pry-menenyya pry yzuchenyy deformatsyy zemnoy korы. – Kyev: Fenyks, 2005 – 568 s.
  4. Hnylko O.M., Vashchenko V.O. Trostyanets'ki ba-zal'toyidy v strukturi Skhidnykh flishovykh Karpat // Heolohiya i heokhimiya horyuchykh kopa-lyn. – 2004. – # 1. – S. 71–78.
  5. Vyalov O.S., Havura S.P., Danыsh V.V. y dr. Ystoryya heolohycheskoho razvytyya Ukrayn-skykh Karpat – Kyev: Nauk. dumka, 1981. – 180 s.
  6. Kopystyans'kyy R.S. Pro kharakter tektonichnykh deformatsiy v protsesi utvorennya Karpat-s'kykh skyb // Heolohiya i heokhimiya horyuchykh kopalyn. – 1971. – # 28. – S. 48–54.
  7. Kopыstyanskyy R.S. Treshchynovatost' hornыkh porod y ee znachenye v neftehazovoy heolo-hyy. – Kyyiv: Nauk. dumka, 1978. – 216 s.
  8. Sherman S.Y., Dneprovskyy Yu.Y. Polya naprya-zhenyy zemnoy korы y heoloho-strukturnыe metodы ykh yzuchenyya. – Novosybyrsk: Nauka. Syb. otd-nye, 1989. – 158 s.