EMERGENCY CONDITION OF LOGGIES IN BUILDINGS WITH SUPPORTING BRICK WALLS

2020;
: 28-34
1
Lviv Polytechnic National University, Department of building construction and bridges
2
Lviv Polytechnic National University, Department of architectural design and engineering

This article is devoted to the problems of the existing residential buildings of 70-80 years of construction of the last century, which have been in operation for about 50 years and are subject to immediate technical inspection. The most important factor for the safe operation of such buildings is the quality of construction, as in this period the construction was performed with many shortcomings that are manifested today. The article describes the problem of joints of loggias with the building in the design and construction of multi-storey buildings with load-bearing brick walls. Poor ligation of bricks in the masonry, as well as the lack of quality ligation of the transverse walls of loggias with load-bearing longitudinal walls of the building leads to the formation of cracks on the entire height of the loggias, which completely cut them at the abutment, which creates an emergency collapse of building structures. A real example of such a problem in the existing 9-storey building with brick load-bearing walls, where the shortcomings of construction were manifested, namely the poor quality of masonry at the junction of loggias to the load-bearing walls of the building. The structural scheme is also described, as well as the main structures of the building. The main damages and defects are shown. Using the PC "LIRA-SAPR" created a calculation model and compared the results of calculations with the existing condition of the considered area of the building. Recommendations for strengthening the emergency section of the building are given.

Demchyna B., Vozniuk L., Surmai M. (2019). Conditions of existing residential buildings 50-60 years and mistakes of their construction. Theory and Building Practice, Lviv, Vol.1, No.1, 43-49. (in English). https://doi.org/10.23939/jtbp2019.02.043

Barashykov A.Ia., Malyshev O.M. (2008). Otsiniuvannia tekhnisnoho stanu budivel ta inzhenernykh sporud, Osnova. Kyiv. (in Ukrainian).

Klimenko V.Z., Belov I.D. (2005). Vyprobuvannia ta obstezhennia budivelnykh konstruktsii i sporud.Osnova, Kyiv. 207 p (in Ukrainian).

Sukhanov V.T., Korobko O.O., Lysenko V.A. (2005). Diahnostyka, otsinka ta metody obstezhennia. Navchalnyi posibnyk, Odesa, Optimum, 194 p (in Ukrainian).

Pevnev V.Ia., Borzov M.N. (2009). Sposoby opredelenyia vnutrennykh defektov v stenakh pomeshchenyi. Systemy obrobky informatsii, zb. nauk. pr. KhU PS, Vol. 7 (79), pp. 38-40 (in Russian).

Fyzdel Y.A. (1970). Defekty v konstruktsiiakh y sooruzhenyiakh y metody ykh ustranenyia, Moskva. Stroiyzdat, 490 pp (in Russian).

Hladyshev H. M. (2017). Otsiniuvannia deformovanoho stanu budynkiv v mezhakh ushchilnenoi zabudovy u fiksovanykh inzhenerno-heolohichnykh umovak, Novi tekhnolohii v budivnytstvi: Naukovo-tekhnichnyi zhurnal, Kyiv, NDIBV, Vol. 3317, pp. 64-71 (in Ukrainian).

Hladyshev. D., Hladyshev. H., Tsarov Ye., Dats. A. (2016) Analiz vertykalnykh deformatsiia hrupy zhytlovykh budynkiv staroi zabudovy. Nauka ta budivnytstvo. Vol.1, No.7. 28-34 pp. (in Ukrainian).

Hladyshev. D., Hladyshev. H. (2012) Doslidzhennia tekhnichnoho stanu budivel, sporud ta yikhnikh elementiv. Monohrafiia. Lvivska politekhnika. 304 p. http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/5039. (in
Ukrainian).

Barashykov A.Ia. (1998). Otsenka tekhnycheskoho sostoianyia stroytelnыkh konstruktsii zdanyi y sooruzhenyi, NMTs Dernahliadokhoronpratsi Ukrainy, 238 p (in Russian).

Mazheiko O. (2010). Monitorynh tekhnichnoho stanu nesuchykh kontruktsii budivel i sporud. Zbirnyk naukovykh prats "Naukovi zapysky", Kirovohrad, Vol.2, No.3, 222-228 pp. (in Ukrainian).

Hryhorovskyi P., Hladyshev H. M., Hladyshev D. H., Hladyshev R. D. (2019). Udoskonalennia metodyky provedennia heodezychnoho monitorynhu pid chas kapitalnoho remontu bashtovoi promyslovoi sporudy.

Novi tekhnolohii v budivnytstvi. Vol. 36 . 32-38 pp. (in Ukrainian).https://doi.org/10.32782/2664-0406.2019.36

Shmukler V., Honcharenko D., Konstantynov A., Zynchenko V. (2013). Vosstanovlenye krupnopanelnoho zdanyia, razrushennoho vrezultate tekhnohennoi katastrofy. Promyslove budivnytstvo ta inzhenernisporudy. Vol.2.34-39 pp. https://www.urdisc.com.ua/rl/info/2_13.pdf. (in Russian).

Barabash M, Henzerskyi Yu. (2013). Kompiuternoe modelyrovanye protsessov zhyznennoho tsykla konstruktsyi. Mistobuduvannia ta terytorialne planuvannia. Vol. 47, 83-89 pp.http://nbuv.gov.ua/UJRN/MTP_2013_47_13. (in Russian).