2(2)2020

In this Number

(16 papers)
Volodymyr Hidei, Iurii Sidun, Oleksii Hunyak, Svitlana Stanchak, Volodymyr Bidos
DOI: https://doi.org/10.23939/jtbp2020.02.042
42-47
Orest Voznyak, Khrystyna Myroniuk, I. Sukholova, Oleksandr Dovbush, Mariana Kasynets
DOI: https://doi.org/10.23939/jtbp2020.02.077
77-83
Orest Voznyak, Yurii Yurkevych, I. Sukholova, Oleksandr Dovbush, Mariana Kasynets
DOI: https://doi.org/10.23939/jtbp2020.02.084
84-91
Orest Voznyak, Yurii Yurkevych, I. Sukholova, Oleksandr Dovbush, Mariana Kasynets
DOI: https://doi.org/10.23939/jtbp2020.02.092
92-98
Volodymyr Yehorchenkov, Oleh Sergeychuk, Lidiia Koval
DOI: https://doi.org/10.23939/jtbp2020.02.113
113-118