3 (2) 2021

In this Number

(12 papers)
Orest Voznyak, Yurii Yurkevych, Khrystyna Myroniuk, I. Sukholova, Oleksandr Dovbush
DOI: https://doi.org/10.23939/jtbp2021.02.017
17-23
Volodymyr Gunka, Yuriy Prysiazhnyi, Yurii Hrynchuk, Iurii Sidun, Yuriy Demchuk, Volodymyr Bidos, Volodymyr Reutskyy, Michael Bratychak
DOI: https://doi.org/10.23939/jtbp2021.02.039
39-45
Vasyl Zhelykh, Yurij Furdas , Stepan Shapoval, Olena Savchenko, Volodymyr Shepitchak
DOI: https://doi.org/10.23939/jtbp2021.02.082
82-94