амінокислоти

РЕАКЦІЯ [3+2] ЦИКЛОПРИЄДНАННЯ У СИНТЕЗІ НОВИХ ПОХІДНИХ 1,4-НАФТОХІНОНУ

This paper describes the use of 1,4-naphthoquinones, as the sentimental equivalents of
electron-diphosphate alkenes, as activation by dipolarophyll in the reaction [3+2] cyclization.
The paper finds that the use of a silver acetate catalyst strictly spatially coordinates a molecule
of azometinilide in a transitional state, which explains the production of exclusively ciscoupling
products. In the analysis of the optimization of the reaction conditions, the following
regularity was established: during the course of the reaction according to the classical

Оптимізація та синтез фосфо- та амінокислотних похідних на основі 4,6,4´,6´-тетрахлоро-гідразо-біс-1,3,5-триазину

Здійснено оптимізацію методики синтезу та одержанонові гетероциклічніпохідні на основі гідразо-біс-1,3,5-триазину ізфосфо- та амінокислотними фрагментами шляхом нуклеофільного заміщення. Встановлено оптимальні умови перебігу реакційта досліджено вплив реакційного середовища на отримання високих виходів продуктів.Підтверджено будову одержаних нових гетероциклічних системта наведено їх характеристики використовуючи елементний аналіз, ІЧ- та ПМР-спектроскопію.