Оптимізація та синтез фосфо- та амінокислотних похідних на основі 4,6,4´,6´-тетрахлоро-гідразо-біс-1,3,5-триазину

2017;
: pp. 251-255
1
Національний університет „Львівська політехніка”
2
Lviv Polytechnic National University
3
Lviv Polytechnic National University
4
Lviv Polytechnic National University
5
Lviv Polytechnic National University
6
Lviv Polytechnic National University

Здійснено оптимізацію методики синтезу та одержанонові гетероциклічніпохідні на основі гідразо-біс-1,3,5-триазину ізфосфо- та амінокислотними фрагментами шляхом нуклеофільного заміщення. Встановлено оптимальні умови перебігу реакційта досліджено вплив реакційного середовища на отримання високих виходів продуктів.Підтверджено будову одержаних нових гетероциклічних системта наведено їх характеристики використовуючи елементний аналіз, ІЧ- та ПМР-спектроскопію.

Methods of synthesis optimization was carried outandnewheterocyclicderivativesbased on hydrazo-bis-1,3,5-triazine withphospho-andaminoacidfragments were obtained by nucleoplilic substitution. Optimalconditionsofreactionsflowing were determined and influence of reaction medium on obtaining high yields of products was investigated. Structures ofobtainednewheterocyclicsystemswereconfirmedand their characteristics are describedusing elemental analysis, IR- and NMR-spectroscopy.

1. Келарев В.И. Синтез и свойства производных сим-триазина / Келарев В.И., Маалова О.В., Вишнякова Т.П.. // Химия гетероциклических соединений. – 1984. - №2. – C.1678-1682. 2. Келарев В.И. Синтез и свойства производных сим-триазина. / Келарев В.И., Лужин А.Ф.. // Химия гетероциклических соединений. – 1985. - №11. – C.1557-1561. 3. Novel stilbene-triazine symmetrical optical brighteners: synthesis and applications / Aamer Saeed, Ghulam Shabir, Iram Batool // Journal of Fluorescence, July 2014,Vol. 24. -p 1119–1127. 4. Raval J. P. Synthesis and in vitro antimicrobial activityof N'-(4-(arylamino)-6-(pyridin-2-ylamino)-1,3,5-triazin-2-yl)benzohydrazide / Raval J. P., Rai A. R., Patel N. H. [et al.] // International Journal of ChemTech Research, - 2009. - Vol.1, No.3. - P.616-620. 5..Kaminski Z. J., Triazine-Based Condensing Reagents / Zbigniew J. Kaminski // Biopolymers (PeptideScience), - 2000. - Vol.55. – p. 140-164. 6. Мельников Н. Н. Пестициды и регуляторы растений. Справочник. / Мельников, Н. Н. Новожилов, К. В., Белан, С. Р. // М .: Химия, 1995. c.31– 194. 7. Горбатова О. Н. Триазиновые пестициды: структура, действие на живые организмы, процессы деградации / Горбатова О. Н., Жердев А. В., Королева О. В. // Успехи биологической химии – 2006. - №46. - С.323–348. 8. Реакція Дільса – Альдера азо-біс-1,3,5–триазинів з аліфатичними дієнами / М.С. Слесарчук, А.І. Романенко, І.І. Паранчук, Х.Б. Болібрух, А.І. Кархут, С.В. Половкович, В.П. Новіков // Матеріали XV наукової конференції «Львівські хімічні читання – 2015», 24-27 травня 2015 року. – Львів, 2015 – С. 157