контур

Метод знаходження відповідних точок на контурах мікрооб’єктів біомедичної природи

Характерною властивістю цифрових біомедичних зображень є наявність повторюваних елементів з нечіткою геометричною структурою. Наближення форми клітин до форми круга або еліпса вимагає вдосконалення алгоритмів зіставлення областей. Для визначення найкращого афінного перетворення між областями використано симетричну різницю множин точок областей. Застосуванням дискретних центральних моментів області підвищено точність визначення відповідних точок на контурах при визначенні афінних перетворень між областями мікрооб’єктів.

Метод знаходження відповідних точок на контурах мікрооб’єктів біомедичної природи

Характерною властивістю цифрових біомедичних зображень є наявність повторю- ваних елементів з нечіткою геометричною структурою. Наближення форми клітин до форми круга або еліпса вимагає вдосконалення алгоритмів співставлення областей. Для визначення найкращого афінного перетворення між областями використано симетричну різницю множин точок областей. Застосування дискретних центральних моментів області дозволило підвищити точність визначення відповідних точок на контурах при визначенні афінних перетворень між областями мікрооб’єктів.

Системи фрактальних алгоритмів в шифруванні-дешифруванні зображень з додатковим зашумленням

Запропоновано алгоритм застосування систем лінійних фрактальних перетворень до шифрування і дешифрування зображень з чітко виділеними контурами.

Proposed algorithm application of linear transformations for fractal encrypting and decrypting images with well-selected contours.

Потокова модифікація алгоритму RSA з використанням проективних та афінних перетворень для деяких класів зображень

На основі алгоритму RSA як найбільш вживаного промислового стандарту шифрування даних запропоновано модифікації з використанням проективних відо- бражень та афінних перетворень для шифрування зображень, що дають змогу строго виділяти контури.

Based on the algorithm of RSA, as the most common industry standard data encryption, proposed modifications using projective mappings and affine transformation for image encryption, allowing strictly allocate paths.

Метод і алгоритми перетворення типу «контур-контур» та «область-область»

Запропоновано метод і алгоритми перетворення контурів та областей. Наведено результати перетворення контурів та областей на біомедичних зображеннях.

The method and algorithms contours and areas transformation are offered in the article.
The results of contours and areas transformation are described.

Застосування алгоритму RSA у шифруванні і дешифруванні елементів локально-скінченного топологічного покриття зображення як компакту

Запропоновано застосування алгоритму RSA шифрування і дешифрування елементів локально скінченного топологічного покриття зображення, яке має чітко виділені внутрішні контури.

An application of RSA algorithm encryption and decryption of locally finite topological elements cover image that is clearly marked internal contours.

Застосування фрактальних алгоритмів

Запропоновано застосування алгоритму фрактальних перетворень до шифрування і дешифрування зображень з чітко виділеними контурами.

An application of fractal transformation algorithm to encrypt and decrypt image with clearly labeled contours.

Шифрування і дешифрування зображень з використанням елементів алгоритму RSA кватернарними дробово-лінійними формами

Запропоновано алгоритм шифрування зображень кватернарними дробово-лінійними формами з використанням елементів алгоритму RSA як найстійкішого до несанкціо- нованого доступу до сигналів стосовно зображень з строго виділеними контурами.

An image encryption algorithm quaternary fractional-linear forms using elements of encryption RSA, as the most resistant to unauthorized access to signals for images is strictly dedicated circuits.

Про одне застосування алгоритму RSA для шифрування і дешифрування зображень з чітко виділеними контурами

Запропоновано модифікацію алгоритму шифрування зображень з використанням алгоритму шифрування RSA як найстійкішого до несанкціонованого дешифрування сигналів, стосовно зображень, які дають змогу строго виділяти контури.

A modification of encryption algorithm using image encryption algorithm RSA, the most resistant to unauthorized decoding of signals in relation to images that highlight the contours allow strictly.

NEW WOODEN TEMPLES IN THE STRUCTURE OF LVIV CITY SPACES

The purpose of this study is to identify the peculiarities of the formation and location in the structure of urban spaces, modern wooden temple architecture, its harmonious coexistence with the existing residential and public environment of Lviv. There is also a need to show the features of the material (wood) and its relief, namely the texture as a component of the perception of image and form, which accentuate the building of the temple in the urban spatial structure of Lviv.