модуль

DESIGN AND IMPLEMENTATION OF THE INFORMATION SEARCH SYSTEM "GRADUATE"

One of the ma­in in­di­ca­tors of the ra­ting of Uk­ra­ini­an uni­ver­si­ti­es is the qua­lity of pre­pa­ra­ti­on of fu­tu­re grad­ua­tes. The qua­lity of the grad­ua­te's tra­ining may be ref­lec­ted with a pos­si­bi­lity of his employ­ment. It is im­pos­sib­le to track ca­re­er growth of grad­ua­tes wit­ho­ut cre­ati­on of centra­li­zed in­for­ma­ti­onal sto­ra­ge to co­ver this pro­cess as well as pos­si­bi­lity for grad­ua­te to in­put in­for­ma­ti­on abo­ut his employ­ment.

Концептуальні засади та архітектура бази даних «Навчальні плани»

Запропоновано концептуальні засади та проаналізовано особливості архітектури бази даних «Навчальні плани», призначеної для автоматизації планування та управління навчальним процесом у великому багатопрофільному університеті.

This article presents conceptual framework and features of architecture of the database «Curriculum», which is designed to automate planning and management of educational process in large university with many profile.

Розширення функціональності ВНС ЛП

Розширення функціональності ВНС ЛП дає змогу додати нові можливості та підвищити ефективність роботи з існуючими можливостями навчального середовища. Нові типи тестових питань, візуальні редактори, відеоконференції, віртуальний робочий стіл – далеко не повний перелік нових функцій, які розширюють горизонти дистанційного навчання.