preprocessing

Конвертація та препроцесинг даних деформографічного моніторингу

Наведено утиліти для конвертації та препроцесингу даних геофізичного моніторингу, зокрема даних кварцового деформографа з комп’ютеризованою вимірювально- реєструвальною системою на основі безконтактного ємнісного вимірювача мікропереміщень. Описано алгоритм роботи програм та особливості розроблення програмного коду і графічного інтерфейсу мовою С++ в середовищі програмування Visual Studio 2008. Наведено візуалізовані у вигляді часових графіків результати тестування програм на реальних даних кварцового деформографа.

APPLICATION OF LINEAR REGRESSION METHOD FOR ANALYSIS OF CYTOLOGICAL IMAGES QUANTITATIVE CHARACTERISTICS

This ar­ticle analyzes the pat­ho­lo­gi­cal con­di­ti­ons of the bre­ast ba­sed on the study of cyto­lo­gi­cal ima­ges. Cyto­lo­gi­cal ima­ges are a se­pa­ra­te class of bi­ome­di­cal ima­ges and are used in the di­ag­no­sis of can­cer. For di­ag­no­se pre­can­ce­ro­us and can­ce­ro­us con­di­ti­ons and tre­at­ment tac­tics, di­ag­nosti­ci­ans use cyto­lo­gi­cal, his­to­lo­gi­cal, and im­mu­no­his­toche­mi­cal ima­ges. For au­to­ma­ting the pro­cess of di­ag­no­sis in on­co­logy, au­to­ma­ted mic­roscopy systems are used.