Конвертація та препроцесинг даних деформографічного моніторингу

2011;
: pp. 334 - 340
Authors: 

Р. Назаревич1, В. Мархивка1, Є. Струк2, А. Назаревич3

Національний університет «Львівська політехніка», 
1кафедра електронних обчислювальних машин, 
2кафедра автоматизованих систем управління,
3Карпатське відділення Інституту геофізики ім. С.І. Субботіна НАН України

Наведено утиліти для конвертації та препроцесингу даних геофізичного моніторингу, зокрема даних кварцового деформографа з комп’ютеризованою вимірювально- реєструвальною системою на основі безконтактного ємнісного вимірювача мікропереміщень. Описано алгоритм роботи програм та особливості розроблення програмного коду і графічного інтерфейсу мовою С++ в середовищі програмування Visual Studio 2008. Наведено візуалізовані у вигляді часових графіків результати тестування програм на реальних даних кварцового деформографа.

In the article utilities for converting and preprocessing of geophysical monitoring data, including data of quartz extensometer with computerizing measuring and recording systems based on noncontacting capacitive sensor are presented. The programs operation algorithm and peculiarities of generation of software code and graphic interface in C++ programming language on Visual Studio 2008 programming environment is described. A visualized in the graphics form the results of programs testing on real data of quartz extensometer are given.

  1. Шевчук Б.М., Задірка В.К., Гнатів Л.О., Фраєр С.В. Технологія багатофункціональної обробки і передачі інформації в моніторингових мережах. – К.: Наук. думка, 2010. – 370 с.
  2. Назаревич А.В., Мицик Б.Г., Баштевич М.В., Назаревич Р.В. Деформографічні дослідження сейсмотектонічних процесів в Українському Закарпатті (геоінформаційні аспекти) // IX International Conference «Geoinformatics – Theory and Applied Aspekts» / 11–14 May 2010, Kyiv, Ukraine (CD).
  3. Jeffrey Richter. Programming Applications for Microsoft Windows – Microsoft Press, 2004. – 723 р.
  4. http://msdn.microsoft.com/en-us/default.aspx.
  5. http://www.codeguru.com/csharp/.
  6. http://social.msdn. microsoft.com/Forums/en-US/vcgeneral/thread/ 01177ddb-e1ae-4f98-9db8-957fc9b3d936.